Afsluiting verkoop boek ‘Ruim een eeuw Antoniuskerk in Millingen

– dit boek, onder eindredactie van pater Willem Spann, Oblaat van Sint Franciscus van Sales is bij zijn diamanten priesterjubileum op 24 februari 2019 gepresenteerd in zijn ‘thuiskerk’ te Millingen. Naast Willem Spann verleenden vele anderen hun medewer¬king aan de totstandkoming van dit fraaie boek. Daardoor is het enorm divers en verrassend. Er is de geschiedenis van de parochie Millingen, zelfs verbon¬den met de H. Willibrord. En de naam van de nieuwe parochie (per 1-1-2014) Maria ten hemelopneming die sterke historische wortels blijkt te hebben, aldus de vorige pastoor, Eric Smits. Er zijn de koren en werkgroe¬pen van toen en nu, die op allerlei wijzen bijdragen aan de liturgie, kijkjes achter de schermen. Ruim 40 pagina’s worden besteed aan de architect van de kerk van Millingen, Wolter te Riele (1867-1937), een leerling van Pierre Cuypers, en de vele kerken in Nederland die hij heeft gebouwd, verbouwd of vergroot. Herwi Rikhof schrijft gedachten bij de prach¬ti¬ge glas-in-lood ramen op het priesterkoor, die fullcolour en paginagroot worden weerge¬geven. Oud-pastoor Rob Mutsaerts, sinds 2010 hulpbisschop van bisdom Den Bosch, schrijft een treffende bijdrage ‘rokende misdienaars’. Een kleine greep uit dit waardevolle boek van maar liefst ruim 200 pagina’s in A4-formaat, prachtig uitgevoerd met vele foto’s. Willem Spann besluit met een droom: de tijd is rijp om … van de behouden restanten de diepere, verborgen waarden opnieuw te ontdekken … Laten we hernieuwd gaan dromen. Als afsluiting van de verkoop van dit “kerke-boek” ontvangt u bij aankoop van dit boek gratis drie exemplaren van een nieuwe tekening van Marjolijn Rigtering (zicht op de kerk vanaf de pastorietuin). Verkrijgbaar in Millingen (Hebbes, kerk) voor € 20,00. Per post a.u.b. € 26,00 overmaken op NL66INGB0001803032 tnv Ned.Prov.OSFS, rekening W. Spann te Tilburg (postadres van vrager vermelden!)

Pastoor Rudo Franken

Parochiebreed pastoraat(sgroep) en redactie parochieblad/website

De krimp op velerlei gebied nodigt ons uit tot bundeling van krachten en tot het inslaan van nieuwe wegen. We staan voor de opdracht om met elkaar vanuit herbezinning te werken aan één vitale geloofsgemeenschap, die een thuis biedt aan velen en een uitstraling heeft naar buiten. We zetten in op verbinding en verdieping, bv. parochie¬breed overleg over het liturgierooster, werkgroepen parochiebreed met elkaar in contact brengen, geloofsverdie¬ping. De ontwikkeling van een pasto¬raatsgroep die parochiebreed mee het pastoraat draagt, vanuit en voor de verschillende dorpen en voor het geheel, zou daarbij goed kunnen helpen, evenals de uitgave van een informatieblad voor de hele parochie, met daaraan gekop¬peld een actuele website. Hebt u interesse, neemt u dan met mij contact op.

Pastoor Rudo Franken

Uitnodiging: rondgang langs de vijf kerkdorpen

Sinds kort ben ik als pastoor werkzaam in deze parochie en daarom zou ik graag nader met u kennismaken. Mogelijk kent u ook een aantal bestuursleden nog niet en kennen zij u nog niet en daarom hebben we bedacht om samen een rondje te maken langs de vijf kerkdorpen. Graag willen wij u ontmoeten in uw eigen dorp, en uw verwachtingen, wensen en ideeën horen!

Van onze kant zullen wij u bijpraten over de ontwikkelingen rond pastoraat, gebouwen en organisatie. We zijn er om elkaar te helpen, te bemoedigen en te inspireren.

In december komen wij naar u toe op de volgende data: 

Millingen: wo 4 dec 20.00-22.00 uur, Hotel Millings centrum 

Leuth: di 10 dec 20.00-22.00 uur, Kulturhus 

Kekerdom: do 12 dec 20.00-22.00 uur, Kulturhus 

Beek: di 17 dec 20.00-22.00 uur, Kulturhus 

Ooij: do 19 dec 20.00-22.00 uur, De Sprong

Graag tot ziens, Pastoor Rudo Franken en bestuur