Welkom

Welkom op de website van onze RK geloofsgemeenschap van Beek-Ubbergen tot Millingen aan de Rijn. Kijk eens rond en kom gerust langs bij een van de vele vieringen of activiteiten. We hopen dat u zich welkom en thuis zult voelen!
U kunt de mis via Youtube volgen. Klik hier voor de uitleg: Live volgen via Youtube

Online parochieretraite

31 mei 2020

Klik op deze link voor een online parochieretraite van een half uur per dag van 1-14 juni om voor te bereiden op het (weer) ontvangen van de heilige Communie.

https://www.lodewijkparochie.nl/retraite


Online Noveen Pinksteren 2020

17 mei 2020

Van Hemelvaart 21 mei tot en met vrijdag voor Pinksteren 29 mei - elke avond van 20.30-20.45 uur - nodigt de pastoraatsgroep van de parochie Maria ten Hemelopneming van Beek tot Millingen aan de Rijn iedereen uit om online mee te doen met een noveen (9-daags gebed). Meedoen kan door met uw laptop of tablet naar https://meet.jit.si/OnlineNoveenMariaTenHemelopneming te gaan. Dan bidden en zingen we tot de heilige Geest voor een nieuwe lente in onze geloofsgemeenschap.

Gebed

Kom o Geest des Heren, kom – uit het hemels heiligdom, waar Gij staat voor Gods gezicht.
Kom der armen troost, daal neer, kom en schenk uw gaven, Heer, kom wees in de harten licht.
Kom o Trooster, Heil’ge Geest, zachtheid die de ziel geneest, kom verkwikking zoet en mild.
Kom o vrede in de strijd, lafenis voor ‘t hart dat lijdt, rust die alle onrust stilt.
Licht dat vol van zegen is, schijn in onze duisternis, neem de harten voor U in.
Zonder uw geheime gloed is er in de mens geen goed, is de ziel niet rein van zin.
Was wat vuil is en onrein, overstroom ons dor domein, heel de ziel die is gewond,
Maak weer zacht wat is verstard, koester het verkilde hart, leid wie zelf de weg niet vond.
Geef uw gaven zevenvoud, ieder die op U vertrouwt, zich geheel op U verlaat.
Sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig zij, geef ons vreugd die niet vergaat.

Lied

1. Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer; houd Gij bij ons Uw intocht Heer; 
vervul het hart, dat U verbeidt, met hemelse barmhartigheid. 

2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt - de grote Trooster in de tijd, de Bron, waaruit het leven springt, het liefdevuur, dat ons doordringt. 

3. Gij schenkt Uw gaven zevenvoud; o hand, die God ten zegen houdt, o taal, waarin wij God verstaan: wij heffen onze lofzang aan. 

4. Verlicht ons duistere verstand; geef dat ons hart van liefde brandt, en dat ons zwakke lichaam leeft - vanuit de kracht, die Gij het geeft. 

5. Verlos ons als de vijand woedt; geef, Heer, de vrede ons voorgoed. Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt. 

6. Doe ons de Vader en de Zoon - aanschouwen in de hoge troon, o Geest, van Beiden uitgegaan: wij bidden U gelovig aan.

Schriftlezing, waarna stilte

Lied

Geest van God, adem van leven Geest van God, adem van vuur,
Geest van God, troost en kracht: u heiligt ons.

1.Kom o Geest, kom in ons hart kom o Geest, wees ons nabij;
Geest van leven, Geest van moed: wij zien naar u uit.

2.Kom, o Geest van heiligheid, Geest van waarheid kom in ons,
Geest van liefde maak ons één: wij zien naar U uit.

3.Kom o Geest, houd ons bijeen, Geest van vuur brandt in ons hart.
Kom, o Geest, maak ons nieuw: wij zien naar u uit.

Gebed

V.: Kom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde. 

Zend Uw Geest uit, en alles zal herschapen worden; 
A.: En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden: God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten, en ons altijd over Zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus onze Heer. Amen.


Pelgrim online

21 april 2020

Vanaf zondag 19 april proberen we elke zondag voorafgaand aan de eucharistieviering in de kerk van Millingen u een stukje online mee te nemen op pelgrimstocht. Livestream kerk Millingen ( https://www.youtube.com/watch?v=gPbUcdahsQw ) en uitzending BD1 ( https://www.youtube.com/channel/UCDr2n0Rko7u_5kqSEsuOPfA/videos )

Zondag 19 april Polen 
Zondag 26 april Rome Italië 
Zondag 3 mei Israël
Zondag 10 mei Fatima
Zondag 17 mei Lourdes
Zondag 24 mei Santiago I
Zondag 31 mei Santiago II


Update maatregelen inzake coronavirus

28 maart 2020

Op 26 maart hebben de bisschoppen aangegeven dat er tot en met
Pinksteren (1 juni) geen publieke vieringen mogelijk zijn. Voor onze parochie betekent dit dat de vieringen die vanaf heden gehouden worden niet toegankelijk zijn dan voor anderen dan de priester, de koster en een lector. Hierbij kan de heilige Communie niet worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van 1,5 meter niet kan worden gehandhaafd en onveilig kan zijn.

Vieringen vanuit Millingen worden dagelijks uitgezonden via livestream, op zondag om 11.00 uur en van maandag tot en met zaterdag om 9.00 uur. Misintenties gelieve in de brievenbus van de kapel te doen met duidelijke vermelding van datum, naam en telefoonnummer. De zondagsboekjes liggen in de week ervoor achter in de kerk. U mag zo’n boekje mee naar huis nemen, voor uzelf en/of voor een ander.

Alle andere activiteiten tot 1 juni vervallen. De kerk gaat niet volledig op slot.

Kerken open voor gebed en om zondagsmisboekje op te halen

Kerk Millingen elke dag 16.00 uur -17.00 uur - op donderdag aanbidding

Kapel O.L. Vrouw altijddurende Bijstand kerk Millingen elke dag 9.00 uur – 17.00 uur

Mariakapel kerk Leuth elke dag 9.00 uur – 17.00 uur

Mariakapel Grote Bartholomaeus Beek elke dag 9.30 uur – 17.30 uur

Kerk Ooij: Paaszondag 11.00 uur – 13.00 uur; elke zaterdag 14.00 uur – 15.00 uur

Kerk Kekerdom: Goede Vrijdag 15.00 uur – 16.00 uur

In de kerk van Millingen staat een tafel waarop mensen houdbare levensmiddelen achter kunnen laten voor de voedselbank (droge kruidenierswaren en zeep en sop).

Voor vragen of een gesprek ben ik beschikbaar onder 06-46193591.

Vieringen Goede Week en Pasen

Op Palmzondag (5 april) is de viering om 11.00 uur, op Witte
Donderdag (9 april) om 19.00 uur, op Goede Vrijdag (10 april) is de kruisweg om 15.00 uur en de avondviering om 19.00 uur. De Paaswake (11 april) is om 21.00 uur. De viering op 1e en 2e Paasdag is om 11.00 uur. Palmtakjes kunnen in de diverse kerken worden opgehaald tijdens openingstijden.

Geestelijke Communie

Voor allen, behalve priesters, is het door deze corona-omstandigheden
een hele tijd niet mogelijk om de heilige Communie te ontvangen. Met navolgend gebed kunt u uw verlangen uitdrukken en voeden naar de Communie met Jezus in de Hostie. We noemen dit de geestelijke communie: Mijn Jezus, ik geloof dat U in het heilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin U boven alles en verlang ernaar, U in mijn ziel te ontvangen. Maar omdat ik dit thans niet werkelijk doen kan smeek ik U, tenminste op geestelijke wijze in mijn hart te komen. Ik omhels U alsof U al gekomen bent, en ik verenig mij geheel en al met U. Laat niet toe, dat ik me ooit van U losmaak. Amen.

Kerkdiensten Millingen via Youtube

De kerkdienst wordt zoals gezegd digitaal uitgezonden, via Youtube. Dat betekent dat u deze (live) kunt zien op uw computer, laptop, tablet, smart-TV, ipad en mobiele telefoon. Het zoekwoord op Youtube is “Kerk Millingen” (of via deze link: https://www.youtube.com/channel/UClfJhG3LxzgqN6Wa7MBqQHw ) U kunt de dienst van zondag en de Goede Weekvieringen ook ongeveer twee uur later bekijken via BD1. Met dank aan Erik Hell.

Fatima-kapel in pastorietuin in Millingen

Op 25 maart, hoogfeest van Maria Boodschap, is de kapel ter ere van Onze Lieve Vrouw van Fatima in de tuin van de pastorie aan de Schoolstraat in Millingen in gebruik genomen met een gebedsdienst ter ere van Maria. Deze kunt u zien op BD1 ( https://www.youtube.com/watch?v=81h5LwV8dHU), evenals een interview dat een paar dagen eerder plaatsvond. Iedereen is van harte welkom bij deze kapel. Zeker in deze corona-tijd wil Maria ons bemoedigen.

Ondanks alles een Gezegend Pasen

Pasen 2020 hadden we ons waarschijnlijk heel anders voorgesteld. We worden gewoon stil gezet. Zelfs als kerkganger, zelfs als priester. We weten niet hoe lang de Coronacrisis gaat duren. Maar deze crisis heeft ook positieve kanten. Goede Vrijdag waarop we het sterven van Jezus gedenken, heet niet voor niets ‘goed’. Het is goed dat Hij voor ons zijn leven heeft gegeven, ons zijn liefde geeft. Dat drong bij zijn vrienden pas door met Pasen en nog later, toen Hij aan hen verscheen als de Levende Heer. Het lijkt mij geen toeval dat de Coronacrisis ook Pasen treft. We leven in een bijzondere tijd. Wat goed als we Pasen dit jaar echt Pasen kunnen laten zijn, een nieuwe lente in ons (geloofs)leven. Als de ‘normale’ (Paas)drukte wegvalt, komen we misschien pas echt uit bij onze diepste kern. Wie weet, treffen we daar de verrezen Heer. Ik wens ons allen een Gezegend Pasen.

Rudo Franken, pastoor


Woord ter bemoediging

12 maart 2020

Broeders en zusters in Christus,

Wij leven in een onzekere tijd. Het coronavirus lijkt heel de samenleving tot stilstand te brengen. Veel burgers, ook veel gelovigen, zijn bezorgd. Ikzelf werd donderdag tijdens de Eucharistie in de Sint Jan geraakt en gesterkt door de prachtige woorden van de profeet Jeremia: Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt en zich veilig weet bij hem. (Jeremia 17,7).

Op dit moment leeft er veel onzekerheid in ons hart. Hoeveel mensen zullen ziek worden? Hoeveel mensen zullen door het virus sterven? Hoeveel mensen zullen zich in deze weken van sociale onthouding extra eenzaam voelen? Wat betekent het virus voor de werkgelegenheid en bestaanszekerheid? Allemaal vragen waarop wij op dit moment geen antwoord krijgen. Gelukkig dan de mens die zich geborgen weet bij God.

Wij leven in de Veertigdagentijd. Wij mogen Jezus begeleiden op weg naar Jeruzalem. Opnieuw gedenken wij hoe de Heer zichzelf heeft weggeschonken. Volkomen beschikbaar voor zijn Vader en dienstbaar aan ons mensen. In alle nood klampte Jezus zich vast aan zijn Vader en bleef op Hem vertrouwen. Hij stierf met op zijn lippen de woorden: Vader, in uw handen beveel ik mijn Geest ( Lucas 23,46).

De Nederlandse bisschoppen hebben, om de verspreiding van het virus in te dammen, een moeilijk besluit genomen. Op zaterdagavond en op zondag worden in onze kerken tot minstens het einde van deze maand geen publieke liturgische vieringen meer gehouden. De eredienst aan God mag geen bron van besmetting van mensen worden. Maar deze maatregel nodigt ons uit om op andere manieren onze verbondenheid met de Heer gestalte te geven. Priesters worden bijzonder uitgenodigd privé of met hun teamleden opzondag in besloten kring de Eucharistie te vieren. Wij tonen zo de kracht van het plaatsvervangend gebed en mogen ons zo met geheel de parochie in gebed verbonden weten. Parochianen kunnen thuis bidden of in onze open kerken en kapellen een kaars branden. Juist nu zullen veel gelovigen hun toevlucht willen zoeken bij de Maria, de moeder van onze Heer. Zo kunnen wij God vragen om met zijn Geest onze zorgen te bedwingen en ons tot mensen van vertrouwen en overgave te maken. Laten wij heel bijzonder bidden voor de mensen die getroffen zijn door het virus. Maar ook voor alle artsen en verpleegkundigen die dag in dag uit hard werken om de nood van zieken te lenigen. In kracht van het gebed zijn wij allen, juist in deze dagen, geroepen om anderen van dienst te zijn, heel bijzonder zieken, ouderen en eenzamen. Juist nu zijn wij uitgenodigd om, met de woorden van paus Franciscus, gestalte te geven aan een cultuur van solidariteit en barmhartigheid. Hopelijk kunt u veel kwetsbare parochianen via telefoon of internet bijstaan. Laten wij elkaar nabij blijven, juist hen die er alleen voor staan. Ik hoop en bid dat u zich veilig mag weten bij de goede God. In Christus toont Hij zijn onvoorwaardelijke liefde en trouw. In gebed blijf ik bijzonder met u en geheel het bisdom verbonden.

Dr. Gerard de Korte
Bisschop van ’s-HertogenboschAls u op deze website onjuistheden tegenkomt, aanvullingen wil doorgeven of andere opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de webmaster via m.g.b.oosterwijk@gmail.com