Impressie van bezoek bestuur en pastoor aan de vijf dorpen

Ongeveer tachtig belangstellenden uit de parochie bezochten een avond in een van de vijf dorpen van Millingen tot Beek (van 4-19 december).

De pastoor gaf een inkijk in zijn pastorale aanpak. Mensen konden (schriftelijk) hun droom aangeven, d.w.z. hun sterke kanten noteren en hun bereidheid aangeven om deze in te zetten voor de geloofsgemeenschap; ook werd gevraagd naar hun mening over het parochieblad (dat recent voor het eerst is uitgegeven) en of ze deel willen uitmaken van de te vormen pastoraatsgroep.

Mensen gaven aan te dromen van verjonging in de kerk, van groei, van een vierende familiekerk, van eensgezindheid, inspiratie en zorg, van een gastvrije, warme, verbindende kerk, van een (h)echte geloofsgemeenschap, van open en geregeld overleg, van viering in eigen dorp, maar ze gaven ook aan dat de toekomst van geloof en kerk zwaar onder druk staat, dat ze somber zijn, dat er hard gewerkt moet worden aan opbouw en aan geloofsgemeenschap en bewustwording. Mensen gaven royaal aan hierin te willen meewerken en taken te willen doen. Eerste stap is de vorming van een pastoraatsgroep die hiermee aan de slag gaat ten behoeve van het pastoraat, zowel parochie-breed als lokaal.

Het bestuur bij monde van penningmeester en vicevoorzitter besprak vooral de gebouwen en de financiën. Aan de hand van cijfers en getallen konden mensen zien dat de parochie gebouwen moet afstoten om gezond te worden en in staat te zijn om te doen waar de parochie voor bedoeld is, nl. pastoraat te doen en geloofsgemeenschap te zijn. De stand van zaken betreffende verkoop van gebouwen en grond van de parochie in Beek, Leuth en Ooij werd uitvoerig aangegeven.

Bestuur en pastoor danken allen voor hun aanwezigheid en inbreng.