Online Noveen Pinksteren 2020

Van Hemelvaart 21 mei tot en met vrijdag voor Pinksteren 29 mei – elke avond van 20.30-20.45 uur – nodigt de pastoraatsgroep van de parochie Maria ten Hemelopneming van Beek tot Millingen aan de Rijn iedereen uit om online mee te doen met een noveen (9-daags gebed). Meedoen kan door met uw laptop of tablet naar https://meet.jit.si/OnlineNoveenMariaTenHemelopneming te gaan. Dan bidden en zingen we tot de heilige Geest voor een nieuwe lente in onze geloofsgemeenschap.

Gebed

Kom o Geest des Heren, kom – uit het hemels heiligdom, waar Gij staat voor Gods gezicht.
Kom der armen troost, daal neer, kom en schenk uw gaven, Heer, kom wees in de harten licht.
Kom o Trooster, Heil’ge Geest, zachtheid die de ziel geneest, kom verkwikking zoet en mild.
Kom o vrede in de strijd, lafenis voor ‘t hart dat lijdt, rust die alle onrust stilt.
Licht dat vol van zegen is, schijn in onze duisternis, neem de harten voor U in.
Zonder uw geheime gloed is er in de mens geen goed, is de ziel niet rein van zin.
Was wat vuil is en onrein, overstroom ons dor domein, heel de ziel die is gewond,
Maak weer zacht wat is verstard, koester het verkilde hart, leid wie zelf de weg niet vond.
Geef uw gaven zevenvoud, ieder die op U vertrouwt, zich geheel op U verlaat.
Sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig zij, geef ons vreugd die niet vergaat.

Lied

1. Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer; houd Gij bij ons Uw intocht Heer; 
vervul het hart, dat U verbeidt, met hemelse barmhartigheid. 


2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt – de grote Trooster in de tijd, de Bron, waaruit het leven springt, het liefdevuur, dat ons doordringt. 

3. Gij schenkt Uw gaven zevenvoud; o hand, die God ten zegen houdt, o taal, waarin wij God verstaan: wij heffen onze lofzang aan. 

4. Verlicht ons duistere verstand; geef dat ons hart van liefde brandt, en dat ons zwakke lichaam leeft – vanuit de kracht, die Gij het geeft. 

5. Verlos ons als de vijand woedt; geef, Heer, de vrede ons voorgoed. Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt. 

6. Doe ons de Vader en de Zoon – aanschouwen in de hoge troon, o Geest, van Beiden uitgegaan: wij bidden U gelovig aan.

Schriftlezing, waarna stilte

Lied

Geest van God, adem van leven Geest van God, adem van vuur,
Geest van God, troost en kracht: u heiligt ons.

1.Kom o Geest, kom in ons hart kom o Geest, wees ons nabij;
Geest van leven, Geest van moed: wij zien naar u uit.

2.Kom, o Geest van heiligheid, Geest van waarheid kom in ons,
Geest van liefde maak ons één: wij zien naar U uit.

3.Kom o Geest, houd ons bijeen, Geest van vuur brandt in ons hart.
Kom, o Geest, maak ons nieuw: wij zien naar u uit.

Gebed

V.: Kom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde. 

Zend Uw Geest uit, en alles zal herschapen worden; 
A.: En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden: God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten, en ons altijd over Zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus onze Heer. Amen.