Lezingen

Op deze pagina kunt u de lezingen in gewone taal vinden.

5/2: 5e zondag door het jaar. Jaar A

OPENINGSTEKST

Psalm 95 (94) 6-7

Laten we knielen voor de Heer,

laten we diep voor hem buigen,

want hij heeft ons gemaakt.

Hij is onze God,

en wij zijn zijn volk.

Hij is onze herder,

en wij zijn de schapen die hij leidt.

EERSTE LEZING

Jesaja 58, 7-10

Uw licht zal stralen als de dageraad.

Uit de profeet Jesaja

Deel je brood met mensen die honger hebben. Geef arme mensen een plek in je huis. Geef kleren aan mensen die naakt zijn. Zorg goed voor de mensen om je heen!

Als je dat doet, dan zul je echt gelukkig zijn. Je zult lijken op de zon die stralend opkomt in de ochtend. Volk van Israël, als jullie zo leven, zal het snel beter met jullie gaan. En met mijn macht zal ik jullie overal beschermen. Als jullie mij roepen, zal ik antwoord geven. Als jullie mij om hulp vragen, dan kom ik jullie helpen.

Zorg dat niemand meer onderdrukt wordt. Beschuldig mensen niet te snel, vertel geen slechte dingen over een ander. Als iemand honger heeft, geef hem dan te eten. Geef hem net zo veel als je zelf eet. En geef aan de armen alles wat ze nodig hebben.

Als jullie dat doen, dan zullen jullie gelukkig zijn. Jullie zullen lijken op licht dat in het donker schijnt. Overal waar het donker is, zorgen jullie voor stralend licht.

Woord van de Heer.

Allen: Wij danken God.

ANTWOORDPSALM

Psalm 112 (111) 4-5, 6-7, 8a en 9

Refrein:            De rechtvaardige is voor de vrome een licht in de nacht.

Ze helpen mensen die goed willen leven,

ze zijn voor hen als een licht in het donker.

Ze helpen mensen in nood,

ze zijn eerlijk en vol liefde.

Het gaat goed met mensen die geld weggeven

en daar niets voor terugvragen.

Het gaat goed met mensen die eerlijk zakendoen.

Er zal hun geen kwaad overkomen.

Hun goedheid wordt nooit vergeten.

Van slecht nieuws worden ze niet bang.

Ze vertrouwen op de Heer, ze twijfelen niet.

Ze maken zich geen zorgen, ze hebben geen angst.

Ze geven veel aan arme mensen,

alles wat ze doen, is goed.

Anderen hebben veel respect voor hen.

TWEEDE LEZING

1 Korintiërs 2, 1-5

Ik verkondigde u het getuigenis van Christus en Zijn kruis.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Ik ben ooit bij jullie gekomen om te vertellen over Gods plan met de mensen. Ik gebruikte geen mooie en wijze woorden om jullie te overtuigen. Ik wilde jullie alleen maar vertellen over Jezus Christus, en over zijn dood aan het kruis!

Ik kwam niet als iemand die trots is op zichzelf. Ik was juist zwak en bang. Ik gebruikte geen wijze woorden om jullie te overtuigen. En toch geloofden jullie wat ik zei, omdat de heilige Geest jullie daar de kracht voor gaf. Want zo moest jullie geloof beginnen: door Gods kracht, en niet door menselijke wijsheid.

Woord van de Heer.

Allen: Wij danken God.

VERS VOOR HET EVANGELIE

Alleluia.

Uw woorden, Heer, zijn geest en leven;

Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.

Alleluia.

EVANGELIE

Matteüs 5, 13-16

Gij zijt het licht der wereld.

Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Jullie zijn het zout in deze wereld. Zout heeft een sterke smaak. Maar als het zijn smaak verliest, kun je het niet opnieuw zout maken. Dan is het waardeloos en wordt het weggegooid.

Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar. Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren.’

Woord van de Heer.

Allen: Wij danken God


29/1: 4e zondag door het jaar. Jaar A

(bijbel in gewone taal)

OPENINGSTEKST
Psalm 106 (105) 47

Heer, onze God, bevrijd ons!
Breng ons terug naar ons eigen land, overal vandaan.
Dan zullen wij u danken, u, onze heilige God.
Het zal een feest zijn om u te kunnen danken.

EERSTE LEZING
Sefanja 2,3; 3, 12-13
Ik laat bij u alleen nog over een ootmoedig en bescheiden volk.

Uit de profeet Sefaja
Maar sommigen van jullie zijn trouw aan de Heer en leven volgens zijn wetten. Zij moeten zich alleen op hem richten, en goed en eenvoudig proberen te leven. Misschien zullen ze dan veilig zijn op de dag van de Heer.
Er zullen alleen nog maar arme en eenvoudige mensen zijn. Zij zullen veilig zijn bij mij. Daar zal ik voor zorgen.
De Israëlieten die er nog zijn, zullen geen misdaden meer plegen. Ze zullen niet meer liegen en bedriegen. Ze zullen rustig leven op de plek waar ze wonen. Ze hoeven voor niemand meer bang te zijn.’

Woord van de Heer.
Allen: Wij danken God.

ANTWOORDPSALM
Psalm 146 (145) 7, 8-10
Refrein: Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.

Hij helpt mensen die onderdrukt worden.
Mensen die honger hebben, geeft hij te eten.
Gevangenen bevrijdt hij.

De Heer laat blinden weer zien.
Mensen die gevallen zijn, helpt hij overeind.

Hij beschermt vreemdelingen.
Hij helpt weduwen,
hij beschermt kinderen zonder vader.
De Heer heeft goede mensen lief,
maar slechte mensen laat hij in de steek.

De Heer is koning voor altijd,
de God van Sion regeert voor eeuwig.

TWEEDE LEZING
1 Korintiërs 1, 26-31
Wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
God heeft jullie uitgekozen. Denk eens terug aan het moment dat jullie gingen geloven. Jullie waren toen geen belangrijke mensen. Jullie vielen niet op door jullie wijsheid, en jullie waren ook niet machtig of rijk.
Maar God heeft juist mensen uitgekozen die in deze wereld ‘dom’ of ‘zwak’ genoemd worden. Zo heeft God de wijsheid en de kracht van mensen belachelijk gemaakt. God heeft mensen uitgekozen die onbelangrijk zijn en niets voorstellen, en voor wie niemand respect heeft. Daarmee maakte hij een eind aan alles wat in deze wereld belangrijk is. Zo zorgt hij ervoor dat niemand trots kan zijn op zichzelf.
God heeft ervoor gezorgd dat wij bij Jezus Christus horen. Dankzij Jezus Christus zijn wij nu ook wijs geworden. Wij leven nu zoals God het wil, want wij horen bij Christus. Hij heeft ons gered. En zo wordt werkelijkheid wat er in de heilige boeken staat: «Er is er maar één op wie wij trots mogen zijn: de Heer.»

Woord van de Heer.
Allen: Wij danken God.

VERS VOOR HET EVANGELIE

Alleluia.
Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond.
Aan allen die Hem aanvaarden gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden.
Alleluia.

EVANGELIE
Matteüs 5, 1-12a
Zalig de armen van geest.

Toen Jezus al die mensen zag, ging hij een berg op. Daar ging hij zitten. Zijn leerlingen kwamen bij hem. Jezus begon zijn leerlingen uitleg te geven over de nieuwe wereld. Hij zei:
‘Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.
Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten.
Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen zal God de aarde geven.
Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite belonen.
Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want God zal goed zijn voor hen.
Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien.
Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.
Het echte geluk is voor jullie. Jullie zullen het moeilijk hebben omdat je bij mij hoort. Misschien schelden de mensen je uit, of willen ze je gevangennemen. Misschien vertellen ze allerlei leugens over je. Als dat gebeurt, moet je blij zijn en vrolijk. Want jullie krijgen een grote beloning in de hemel.

Woord van de Heer.
Allen: Wij danken God


22/1: 3e zondag door het jaar. Jaar A

OPENINGSTEKST

Psalm 96 (95) 1 en 6
Zing een nieuw lied voor de Heer!
Heel de aarde moet voor hem zingen.
Alles rondom hem is stralend en mooi.
Een schitterend licht schijnt in zijn tempel.

EERSTE LEZING
Jesaja 8, 23b – 9, 3
Het volk ziet een groot licht.
Uit de profeet Jesaja

Eerst was er veel ellende in het noorden van het land. Maar God zal zorgen dat het daar weer goed komt. Het zal ook goed komen in de landen aan de kust en in het gebied aan de overkant van de Jordaan. En zelfs in het gebied waar nu andere volken wonen.

Het volk dat nu in het donker leeft, zal een stralend licht zien.
Een helder licht zal schijnen in het land waar het nu nog donker is.
Heer, door u is het volk weer groot.
U geeft de mensen weer vreugde.
Zo blij zijn de mensen ook als ze de oogst van het land hebben gehaald.
Zo blij zijn de mensen ook als ze het bezit van de vijand hebben verdeeld.
Uw volk werd onderdrukt.
De mensen werden met de zweep geslagen, de stok kwam op hun schouders neer.
Maar u hebt de zweep en de stok gebroken, u hebt uw volk opnieuw bevrijd.
Woord van de Heer.

Allen: Wij danken God.

ANTWOORDPSALM

Psalm 27 (26) 1, 4, 13-14
Refrein:            De Heer helpt mij altijd.
De Heer helpt mij altijd,
hij is als een licht in het donker.
Ik ben voor niemand bang.
Bij de Heer ben ik veilig,
daarom heb ik geen angst.
Ik vraag aan de Heer maar één ding,
meer heb ik niet nodig.
Ik wil bij hem wonen,
elke dag, heel mijn leven.
Ik wil bij hem zijn in de tempel.
Dan zal ik zien hoe goed hij is.
De Heer is goed voor mij,
zolang ik leef.
Dat weet ik zeker.
Iedereen moet op de Heer vertrouwen.
Wees daarom sterk en houd moed.
Vertrouw op de Heer!

TWEEDE LEZING
1 Korintiërs 1, 10-13. 17
Weest allen eensgezind, laat er geen verdeeldheid onder u zijn.
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
Luister naar wat ik van jullie vraag. Jullie moeten samen een volmaakte eenheid vormen. Dat is wat onze Heer Jezus Christus wil. Vorm geen aparte groepen, en zeg niet allemaal iets anders over het geloof.

Ik heb gehoord dat jullie ruzie hebben met elkaar. Dat hebben de mensen die bij Chloë wonen, mij verteld. Sommigen van jullie zeggen: ‘Ik hoor bij de groep van Paulus.’ Anderen zeggen: ‘Ik hoor bij de groep van Apollos.’ Weer anderen zeggen: ‘Ik hoor bij de groep van Petrus.’ En dan zijn er ook nog mensen die zeggen: ‘Ik hoor bij de groep van Christus.’

Heeft iedere groep soms zijn eigen redder? Nee, er is maar één redder: Christus! Niet ik heb voor jullie aan het kruis gehangen, maar Christus! En jullie zijn niet in mijn naam gedoopt, maar in de naam van Christus!

Christus heeft mij niet gestuurd om mensen te dopen, maar om het goede nieuws van God te vertellen.

Woord van de Heer.

Allen: Wij danken God.

VERS VOOR HET EVANGELIE

Alleluia.|
Jezus verkondigde de Blijde Boodschap van het koninkrijk.
Hij genas alle ziekten en kwalen onder het volk.
Alleluia.

EVANGELIE
Matteüs 4, 12-23
Hij vestigde zich in Kafarnaüm opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet Jesaja.

Johannes de Doper werd gevangengenomen. Toen Jezus dat hoorde, ging hij terug naar Galilea. Hij ging niet terug naar Nazaret, maar hij ging wonen in Kafarnaüm. Die stad lag bij het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali.

Dat moest zo gebeuren, want de profeet Jesaja had gezegd: «Luister, gebied van Zebulon en Naftali, tussen de Jordaan en de zee! Luister, Galilea, land van de ongelovigen! Het volk leeft nu nog in het donker, maar het zal een stralend licht zien. De mensen leven nu nog in het land van schaduw en dood, maar ze zullen leven in het licht.»

Vanaf dat moment begon Jezus het goede nieuws te vertellen aan de mensen. Hij zei: ‘Dit is het moment om je leven te veranderen, want Gods nieuwe wereld is dichtbij.’

Op een dag liep Jezus langs het Meer van Galilea. Daar zag hij twee broers: Simon, die ook wel Petrus genoemd wordt, en Andreas. Het waren vissers. Ze gooiden hun netten uit in het water. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, ga met mij mee. Ik zal jullie leren om mensen te vangen in plaats van vissen.’ Meteen lieten ze hun netten liggen, en ze gingen met Jezus mee.

Een eindje verder zag Jezus twee andere broers: Jakobus en Johannes. Hun vader heette Zebedeüs. Ze zaten in hun boot netten te repareren, samen met hun vader. Toen Jezus de twee broers riep, gingen ze meteen met hem mee. Ze lieten hun vader in de boot achter.

Jezus reisde rond in heel Galilea. In de synagogen gaf hij het volk uitleg over God. Hij vertelde het goede nieuws over Gods nieuwe wereld. En hij maakte alle mensen beter die ziek waren of pijn hadden.

Woord van de Heer.

Allen: Wij danken God