Online Noveen Pinksteren 2020

Van Hemelvaart 21 mei tot en met vrijdag voor Pinksteren 29 mei – elke avond van 20.30-20.45 uur – nodigt de pastoraatsgroep van de parochie Maria ten Hemelopneming van Beek tot Millingen aan de Rijn iedereen uit om online mee te doen met een noveen (9-daags gebed). Meedoen kan door met uw laptop of tablet naar https://meet.jit.si/OnlineNoveenMariaTenHemelopneming te gaan. Dan bidden en zingen we tot de heilige Geest voor een nieuwe lente in onze geloofsgemeenschap.

Gebed

Kom o Geest des Heren, kom – uit het hemels heiligdom, waar Gij staat voor Gods gezicht.
Kom der armen troost, daal neer, kom en schenk uw gaven, Heer, kom wees in de harten licht.
Kom o Trooster, Heil’ge Geest, zachtheid die de ziel geneest, kom verkwikking zoet en mild.
Kom o vrede in de strijd, lafenis voor ‘t hart dat lijdt, rust die alle onrust stilt.
Licht dat vol van zegen is, schijn in onze duisternis, neem de harten voor U in.
Zonder uw geheime gloed is er in de mens geen goed, is de ziel niet rein van zin.
Was wat vuil is en onrein, overstroom ons dor domein, heel de ziel die is gewond,
Maak weer zacht wat is verstard, koester het verkilde hart, leid wie zelf de weg niet vond.
Geef uw gaven zevenvoud, ieder die op U vertrouwt, zich geheel op U verlaat.
Sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig zij, geef ons vreugd die niet vergaat.

Lied

1. Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer; houd Gij bij ons Uw intocht Heer; 
vervul het hart, dat U verbeidt, met hemelse barmhartigheid. 


2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt – de grote Trooster in de tijd, de Bron, waaruit het leven springt, het liefdevuur, dat ons doordringt. 

3. Gij schenkt Uw gaven zevenvoud; o hand, die God ten zegen houdt, o taal, waarin wij God verstaan: wij heffen onze lofzang aan. 

4. Verlicht ons duistere verstand; geef dat ons hart van liefde brandt, en dat ons zwakke lichaam leeft – vanuit de kracht, die Gij het geeft. 

5. Verlos ons als de vijand woedt; geef, Heer, de vrede ons voorgoed. Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt. 

6. Doe ons de Vader en de Zoon – aanschouwen in de hoge troon, o Geest, van Beiden uitgegaan: wij bidden U gelovig aan.

Schriftlezing, waarna stilte

Lied

Geest van God, adem van leven Geest van God, adem van vuur,
Geest van God, troost en kracht: u heiligt ons.

1.Kom o Geest, kom in ons hart kom o Geest, wees ons nabij;
Geest van leven, Geest van moed: wij zien naar u uit.

2.Kom, o Geest van heiligheid, Geest van waarheid kom in ons,
Geest van liefde maak ons één: wij zien naar U uit.

3.Kom o Geest, houd ons bijeen, Geest van vuur brandt in ons hart.
Kom, o Geest, maak ons nieuw: wij zien naar u uit.

Gebed

V.: Kom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde. 

Zend Uw Geest uit, en alles zal herschapen worden; 
A.: En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden: God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten, en ons altijd over Zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus onze Heer. Amen.

Zo kan het ook

Corona had en heeft grote gevolgen. Meer dan we misschien ooit hebben beleefd. Een flinke ingreep in leven en samenleven, een confrontatie met onszelf, met huisgenoten meer dan anders, juist omdat we ongeveer acht weken vrijwel letterlijk zijn stilgezet. Nu is er de tijd van versoepeling, wel met de hand aan de noodrem om zodra de besmetting weer toeneemt, vrijheden in te perken.

In de coronatijd zijn we in Millingen al vlot kunnen beginnen met een dagelijkse online eucharistieviering via livestream (youtube, zoekwoord ‘kerk Millingen’), op maandag tot en met zaterdag om 9.00 uur en op zondag om 11.00 uur. We merken dat deze eucharistieviering goed gevolgd en gewaardeerd wordt, zelfs door veel meer mensen dan er vóór die tijd in de kerk waren. Het is ook een enorme vooruitgang dat mensen die aan huis gebonden zijn of geen vervoer hebben, dagelijks online de plaatselijke eucharistieviering kunnen volgen. We hebben daarom besloten om ook na de coronatijd door te gaan met het online uitzenden van de dagelijkse eucharistieviering vanuit Millingen, dus op maandag tot en met zaterdag om 9.00 uur en op zondag om 11.00 uur. Met  Hemelvaart op donderdag 21 mei is de eucharistieviering om 11.00 uur.

In de coronatijd heb ik mezelf ook met een aantal anderen beziggehouden met het interieur van de Millingse kerk, vrijwel elke dag in de kerk zittend van vier tot vijf. Wat staat het hier vol, dacht ik, zo kun je niet goed tot rust komen, los van het feit dat hier ook spullen uit de gesloten kerk van Beek staan/stonden opgeslagen. 

Gelukkig bestaat er de kunst van het weglaten en het accentueren. Daardoor kan iets beter tot z’n recht komen. Vooral weglaten, maar ook schuiven en eventueel iets toevoegen wat past binnen het geheel. 

Misschien hebt u zelf in deze tijd ook ervaren dat het ruimte geeft om minder druk te zijn en uw huis of leven minder vol in te richten. En dat er dan ruimte komt voor dingen die er anders bij inschieten. Meer aandacht voor ontmoeting, met anderen, met de Ander. 

Over een week vieren we de Hemelvaart van Jezus. Van belang is dat we kunnen ervaren dat de Heer ons door zijn Hemelvaart niet in de steek laat, maar juist nog dichter bij ons kan zijn, als wij ons voor Hem openstellen. Dat hebben zijn vrienden ervaren met Pinksteren, tien dagen later. Die tien dagen hebben ze niet alleen maar gewacht of de heilige Geest zou komen. Nee, ze hebben om zijn komst gebeden en zich voor zijn komst opengesteld. Vol verlangen, niet meer bang, vol geloof. Door de goede inbreng van Maria die die dagen bij hen was, kwamen de stukjes van de legpuzzel op hun plek, ook de verdrietige en lastige stukjes. Met elkaar en met Maria hebben ze kunnen groeien in liefde en gemeenschap. Hun leven werd heel anders. De Heer Jezus was hun houvast geworden, hun diepste bezieling. Veel dingen uit hun oude leven pakten ze niet meer op of werden anders door deze ervaring. Zo kan het ook. Of beter…

Pelgrim online

Sinds zondag 19 april wordt om 10.00 uur, voorafgaand aan de eucharistieviering, Pelgrim Online uitgezonden. Aan de hand van foto’s vertelt pastoor Rudo Franken over zijn pelgrimsreizen met mensen. BD1 maakt tegelijk een opname die een paar uur later online beschikbaar is. Op zondag 17 mei is het onderwerp Lourdes; op 24 en 31 mei Santiago de Compostella. 

Gebed en kaarsje

In onze parochie is daarvoor veel gelegenheid. In Millingen is de kapel van Onze Lieve Vrouw van altijddurende bijstand elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur, en de kerk elke dag van 16.00 uur tot 17.00 uur – op donderdag aanbidding; in Leuth is de Mariakapel van de kerk elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur; in Beek is de Mariakapel van de Grote Bartholomaeus elke dag geopend van 9.30 uur – 17.30 uur; in Ooij is de kerk elke zaterdag geopend van 14.00 uur tot 15.00 uur. Ook is er een Fatimakapel in Millingen aan de Schoolstraat 4, waar u altijd welkom bent voor gebed en of een kaarsje bij Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans.

Rozenkrans

In de meimaand wordt aansluitend aan de online-Mis van 9.00 uur (van maandag tot en met zaterdag) de rozenkrans gebeden. In de kerk en de Fatimakapel ligt een foldertje met uitleg over het bidden van de rozenkrans.

13 mei gebedsdienst Fatimakapel

Woensdag 13 mei om 19.00 uur zal er een gebedsdienst worden gehouden bij de Fatimakapel. Deze wordt opgenomen door BD1 en zal enige tijd later online beschikbaar zijn. 

Misintenties en collecte

Ook voor onlinevieringen – die u thuis via youtube live kunt volgen – kunt u misintenties bestellen, en wel vanuit de hele parochie en zelfs daarbuiten.

Bij onlinevieringen missen we de collecte. De vaste lasten gaan gewoon door. U wordt uitgenodigd om via de bank naar vermogen bij te dragen aan de collecte. Graag t.n.v. Kerkbijdragen o.v.v. collecte NL36RABO 0134 402316.

Rudo Franken, pastoor

Online

‘Bij de online vieringen kan ik veel beter de aandacht erbij houden’, zo vertelde een ouder iemand mij bij een bezoek aan de Fatimakapel in m’n tuin.  Ook anderen zouden zich volgens hem zo hebben uitgesproken. Gelukkig hebben we in Millingen de mogelijkheid, zijn er mensen die daarvoor de mogelijkheid scheppen, waarvoor dank. Uiteraard kan een online viering niet op tegen een ‘echte’ viering, waarbij we met lichaam en ziel aanwezig zijn. Toch bewerkt een online viering blijkbaar wel het een en ander. Het kan ook zijn dat we hierdoor in huiselijke kring bezinning en gebed ontdekken, soms zelfs met elkaar. Wat dat betreft is het goed dat we voor langere tijd worden stilgezet, een soort retraite, algemene bezinning zelfs wereldwijd. Ondertussen zijn we op weg naar het Pinksterfeest. We vieren dan dat de Geest van God de vrienden van Jezus voorgoed bezielt en wel zo dat zij de blijde boodschap niet voor zichzelf houden, maar die vreugde graag met anderen willen delen. Wie weet, wordt dit voor ons in deze tijd ook werkelijkheid. Diepgaande veranderingen hebben misschien juist stilte nodig en doorleefd gebed, gebed tot op het bot. Beetje bij beetje, elke dag. De dagelijkse Mis online wil hier natuurlijk bij helpen (ma-za 9.00 uur, zo 11.00 uur; via livestream: youtube, zoekwoord ‘kerk Millingen’), en de dagelijkse dan wel wekelijkse openstelling van kerken en kapellen in onze parochie. Laten we daar ons voordeel mee doen in onze opgang naar het feest van Pinksteren.  Ik wens u veel moed en vreugde. Hou vol, heb lief!

Misintenties en collecte

Ook voor onlinevieringen – die u thuis via youtube live kunt volgen – kunt u misintenties bestellen, en wel vanuit de hele parochie en zelfs daarbuiten.

Bij onlinevieringen missen we de collecte. De vaste lasten gaan gewoon door. U wordt uitgenodigd om via de bank naar vermogen bij te dragen aan de collecte. Graag t.n.v. Kerkbijdragen o.v.v. collecte NL36RABO 0134 402316.

Rozenkrans

Elke woensdag wordt aansluitend aan de online-Mis van 9.00 uur de rozenkrans gebeden. U bent van harte welkom om online mee te bidden. In de meimaand zal dit ook op de andere dagen van de week gebeuren, van maandag tot en met zaterdag.

Thuis, in kerk of kapel

In deze tijd worden we geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. Dat neemt niet weg dat u een wandelingetje mag maken langs kerk of kapel en er kunt bidden of een kaarsje aansteken. In onze parochie is daarvoor veel gelegenheid. De kapel van Onze Lieve Vrouw van altijddurende bijstand in de kerk van Millingen is elke dag geopend 9.00 uur – 17.00 uur, de kerk Millingen elke dag 16.00 uur -17.00 uur – op donderdag aanbidding; de

Mariakapel van de kerk Leuth elke dag 9.00 uur – 17.00 uur; de Mariakapel van de Grote Bartholomaeus in Beek elke dag 9.30 uur – 17.30 uur; de kerk van Ooij elke zaterdag 14.00 uur – 15.00 uur. Ook is er sinds afgelopen 25 maart een Fatimakapel in Millingen aan de Schoolstraat 4, waar u altijd welkom bent voor gebed en of een kaarsje bij Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans.

Online bezield raken door de ‘Geest’

Wereldwijd worden we op de proef gesteld in deze coronatijd. En dan kan het een hele inspanning zijn om de weg niet kwijt te raken en helder, warm en creatief te zijn van geest. Het kan zijn dat we ontdekken dat die kracht en creativiteit uiteindelijk van God komen en dat Hij ons op deze wijze juist wil openen voor elkaar én voor Hem, niet gedwongen maar van harte.

Jezus gaf zijn vrienden de Geest, die Hij beloofd had. Dat is Pinksteren, vijftig dagen na Pasen. Zoveel tijd hadden zijn vrienden nodig om zich voor die Geest open te stellen, nadat ze met Jezus door een heel donker dal waren gegaan, het dal van lijden en dood. De apostel en evangelist Johannes blijkt veel verder te zijn dan de anderen. Als enige van Jezus’ vrienden was hij getuige van het sterven van Jezus. Opmerkelijk is dat hij, anders dan de drie andere evangelisten, in zijn evangelie bij het fragment over Pasen niet alleen de verrijzenis van Jezus beschrijft maar ook de uitstorting van de heilige Geest (Johannes 20, 19-23): Jezus die op de derde dag na zijn sterven aan zijn vrienden verschijnt en hen vrede wenst, zegt tegen hen, blazend over hen: Ontvangt de heilige Geest. Pasen en Pinksteren op één dag dus…bij Johannes.

Hoe is het met ons in deze coronatijd? Stellen wij ons open voor Gods Geest? Zijn we snel zoals Johannes of hebben we wat meer tijd nodig. Misschien hebben we Jezus in de Goede Week en met Pasen gevolgd (op 1,5 meter afstand?) of online. Laten we zo ook verder gaan naar Pinksteren, biddend om de helper, de heilige Geest, en zien hoe Hij ieder van ons in beweging zet.

Pelgrim online

Vanaf zondag 19 april proberen we elke zondag voorafgaand aan de eucharistieviering in de kerk van Millingen u een stukje online mee te nemen op pelgrimstocht. Livestream kerk Millingen ( https://www.youtube.com/watch?v=gPbUcdahsQw ) en uitzending BD1 ( https://www.youtube.com/channel/UCDr2n0Rko7u_5kqSEsuOPfA/videos )

Zondag 19 april Polen 
Zondag 26 april Rome Italië 
Zondag 3 mei Israël
Zondag 10 mei Fatima
Zondag 17 mei Lourdes
Zondag 24 mei Santiago I
Zondag 31 mei Santiago II