Waarom ik bij de kerk blijf

Ik houd van Romaanse kerken. Met hun eenvoudige waardigheid wekken ze mijn ziel. Zeker de kleintjes doen dat. Ze ademen rust, ruimte, eenvoud, diepte. Dat is ook mijn antwoord op de vraag waarom ik bij de kerk blijf. Om wat ik vind in gebed, vieringen, medegelovigen; om de rust, ruimte, eenvoud en diepte. Ik geef grif toe dat er ook van alles in de kerk is dat niet eenvoudig en diep is. De kerk komt duidelijk tekort. Sommige dingen zijn echt slecht. Maar vanuit de rust en de diepte groeit de roeping om bij te dragen aan een kerk met een menslievend gelaat… (Jos Moons, s.j.)

In de kerk ben ik geworteld. Ik realiseer me dat ze er reeds lang voor mij was, dat ze zich om mij heen op allerlei manieren vertakt, dat ik er zelf een bijdrage in heb die ook weer nieuwe loten opgeleverd heeft. Lang niet alles wat er gebeurt in de kerk overzie ik, met veel ben ik blij, soms frons ik mijn wenkbrauwen… De kerk is voor mij de plaats waar en van waaruit ik mijn geloof onderhoud en vooral leef… Leven vanuit het besef dat ik geliefd ben en onderweg naar het Rijk van Vrede en Recht is de grond geworden waarop ik sta. Het doet me goed dat ik dat fundament kan delen met velen…(Karin van Den Broeke)

Wij hebben in de jaren tachtig en negentig heel wat geprotesteerd tegen institutionele scheefgroei. Daar heb ik geen spijt van. Maar toch werd zowel bij onze kritiek als bij degenen die we bekritiseerden, de buitenkant belangrijker dan waar het uiteindelijk over gaat. We vergaten dat er een mysterie ten grondslag ligt aan elke vorm van kerk. Als je denkt te weten dat anderen dat niet eerbiedigen, moet je vooral niet zelf de fout begaan het dan ook maar te vergeten. Toch is dat gebeurd. De meeste van mijn vrienden uit die tijd werden op een gegeven moment niet meer boos over de kerk. De kritische houding zakte weg, en daarmee ook het belang dat zij hechtten aan het kader dat kerk aan hun leven kon bieden. Zijn ze dan niet nog veel meer dan voorheen het slachtoffer geworden van waar ze het eigenlijk niet mee eens waren?… Ik zou iedereen een klooster in zijn leven gunnen.

Niet dat iedereen monnik of moniale moet worden, maar wel dat er een omgeving is waar je passies en je gedachten een plek krijgen door steeds weer een laag dieper te boren. Dan kun je namelijk met tegenspraak en ontevredenheid omgaan zonder de eenheid van waaruit je leeft uit het oog te verliezen. Daar kom je God tegen, het open einde van je verlangen. Veel gasten die bij ons in de abdij komen of bezoekers van mijn lezingen vertellen mij dat ze het klooster heel anders beleven dan de parochie of gemeente. Ik kan dat ergens wel begrijpen, want in het klooster leven weer een specifieke spiritualiteit die mij op mijn veertigste voor dit leven heeft doen kiezen. Maar ik probeer daar meteen bij te zeggen dat er een klooster voor ieder mens bestaat. Iedere parochie of gemeente kan het klooster in je leven worden. Schrift en sacramenten zijn een grote schat die je steeds weer bij het mysterie kan brengen. Daarvoor is alleen de ervaring nodig dat je op je plek bent, met al je kritiek en vragen… (Thomas Quartier)

Uit: ‘Daarom blijf ik bij de kerk’, uitgeverij Adveniat 2020

Uitlegviering

Op zondag 16 februari is om 11.00 uur in de kerk in Millingen een Mis waarin voor de eerste communicanten en vormelingen de verschillende gebruiken en handelingen worden uitgelegd. Voor iedereen, of je nu voor het eerst of regelmatig naar de kerk gaat, kan dit helpen om de eucharistie (nóg) beter te begrijpen en mee te vieren.

Dagbedevaart naar Banneux

Op dinsdag 9 juni is er vanuit Groesbeek-Millingen een dagbedevaart naar Banneux. Kosten van deze reis is 50 euro p.p. incl. koffie en diner. Vertrek vanuit Ooij 6.30 uur, Groesbeek 7.00 uur. 11.30 uur H. Mis in Banneux, 12.45 uur diner, 15.00 uur ziekenzegening. Betaling graag via overschrijving: NL83RABO0336685173 t.n.v. A. Brouwer. Aanmelden kan via André 06-11199935 (naam, adres, telefoonnr en aantal). Ook pastoor Rudo Franken gaat mee.

Vastenactie

In de periode van aswoensdag tot Pasen bereiden we ons voor op het Paasfeest. Gebruikelijk is het om dan ook aandacht te hebben voor mensen die het minder hebben. Dit jaar zullen we in de vijf dorpen actie houden voor de voedselbank.

Opstart comité Leuth

Om wat meer tijd te hebben dan in Beek voor de voorbereiding voor een afscheid van de kerk van Leuth, waarvan de verkoop naar verwachting rond april van dit jaar definitief zal zijn, wordt er nu al gekeken naar de vorming een comité hiervoor. Uiteraard blijven zoals in Beek de maandelijkse weekendvieringen doorgaan, evenals de wekelijkse Mis op dinsdagavond (in Beek op woensdagmorgen). Voor de andere tijden is er de eucharistieviering in de hoofdkerk van Millingen. Ook voor Leuth zal daarna een welkomstvie­ring zijn in de kerk van Millingen, waarbij herinneringstekens van de Leuthse kerk meegebracht worden ter plaatsing aldaar. Contact: Joop Rutten (024-8489092), Frans Kersten (024-6632168) en Paul Vink (06-53182610).

Afscheid en nieuw begin voor Beek

Nu de verkoop van de Grote Bartholomaeus een feit is, is een laatste eucharistieviering in deze kerk vastgesteld voor zaterdag 25 januari om 19.00 uur. Ook al is de tijd kort, een comité is drukdoende om dit afscheid goed voor te bereiden. Mensen die er als priester of diaken actief waren, zijn uitgenodigd. Diaken Henk Nieuwenhuis, pater Henk Kuis en emeritus pastoor Frans Bomers hebben reeds aangegeven dat zij er zullen zijn, evenals leden van de schutterij B.U.B.. De beide koren van Beek, het Mannenkoor en het Gemengd Koor, zullen de viering muzikaal luister bijzetten.

Graag zouden wij iedereen van onze geloofsgemeenschap van Beek tot Millingen persoonlijk willen uitnodigen voor dit afscheid. Maar dat is natuurlijk onmogelijk. Toch is het bijzonder, als er bij dit ingrijpende verlies voor Beek niet alleen belangstelling is van mensen van Beek zelf, maar ook van mensen bv. uit Ooij, Leuth, Kekerdom en Millingen. Want dan heb je kans om, zoals bij een uitvaart, het verlies mee te voelen, maar ook om elkaar te steunen en welkom te heten voor een nieuwe start. Als we elkaar in geloof en liefde weten te vinden, in een ‘kleinere jas die past’, zullen we merken dat het ons goed doet en dat we elkaar opbouwen en gastvrij en open worden naar anderen. De eerste stap is elkaar opzoeken bij dit afscheid en bij dit nieuwe begin.

Ja, het comité bereidt ook dit nieuwe begin voor, de verwelkoming speciaal van de Beekse geloofsgemeenschap op zondag 2 februari in Millingen in de eucharistieviering van 11.00 uur. Leden van schutterij B.U.B. zullen dan herinneringstekens van de Grote Bartholomaeus én het Allerheiligste overbrengen naar Millingen. In Millingen zullen de Bekenaren ontvangen worden aan het plein bij de Kastanje aan de Heerbaan, vanwaar we om 10.45 uur onder geleide van de Cantorij Millingen, celebranten en misdienaars in processie naar de kerk trekken.

Rijd je met een halflege auto van Beek naar Millingen of heb je geen vervoer naar Millingen, bel dan even met Ineke Huilmand (tel. 06-50848704). Zij probeert vraag en aanbod bij elkaar te brengen vanuit Beek. Of rijd je met een halflege auto van Millingen naar Beek of heb je geen vervoer naar Beek, bel dan even met Jan Wassink (06-23982261). Hij probeert vraag en aanbod bij elkaar te brengen vanuit Millingen. Voor beide gelegenheden is er ook in de andere drie dorpen een vervoerscoördinator: voor Kekerdom is dit Harry Sanders (0623189628), voor Ooij Mientje Huisman (024-6631456) en voor Leuth Diny van Eck (024-6632158). Zowel na de afscheidsmis in Beek als na de welkomstmis in Millingen ontmoeten we elkaar onder het genot van een kop koffie. Geloof je niet in een nieuw begin? Kom dan maar eens kijken!

Kerkbalans

In onze plaatselijke geloofsgemeenschap proberen we mensen nabij te zijn, elkaar tot steun te zijn in leven en geloof. Als kerk willen we staan voor verbon­denheid, aandacht, ont­moe­ten, bezinning, houvast, hoe dan ook. Mogelijk heb je een goed gevoel, als je een keer een huwelijk, doop of uitvaart meemaakt of als je zomaar een keer de kerk binnenloopt om een viering mee te maken of een kaars op te steken. Voor velen is het kerkgebouw ook een markant herkenningspunt.

Ook in de toekomst willen we als kerk zichtbaar en nabij blijven en ons steen­tje bijdragen aan een goede en positie­ve wijze van met elkaar leven. Dat gaat niet zonder hoop en vertrouwen. Wat is deze kerk jou waard?

De kerk, dat zijn de mensen, de gebou­wen met hun specifieke sfeer, de liturgie, de zang, wat er gevierd en genoemd wordt. Dat is haar kunst, haar teksten en haar muziek, meer dan een optelsom van uiterlijk­heden. Verwijst uiteindelijk niet alles naar het mysterie van God?  Zo getuigden de bouwers van kerken van hun geloof. Net zoals al diegenen die zich bij ‘hun’ kerk betrokken voelen en er zich op allerlei manieren voor inzetten.

Alles van waarde vergt onderhoud. Een relatie, een gebouw. Daarom ook de actie kerk­balans. Een oproep om bij te dragen aan deze blijvende waarde. De bijdrage die u betaalt, wordt gebruikt voor het onderhoud van de gebouwen, verwarming, verlichting, perso­neels­kosten, pastorale projecten, bijzondere vierin­gen. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en u en al die anderen welkom te heten.

Vanzelfsprekend zijn wij hen die trouw hun bijdrage leve­ren zeer erkentelijk. Wij vertrouwen weer op u. Alleen met elkaar kunnen wij onze parochie in stand houden en onze geloofsgemeenschap opbouwen. In maart zult u daarover een brief ontvangen. De gegevens om uw kerkbijdrage over te maken kunt u hier vinden: kerkbijdrage en doneren

Het parochiebestuur

11Daagse rondreis Italië

In de tweede helft van oktober 2020 is er bij voldoen­de deelna­me een parochiebedevaart per bus vanuit Millingen-Groes­beek naar Italië.

Na de succesvolle spirituele rondreis van 16 dagen in Frankrijk, Spanje en Portugal in oktober 2017 is er in oktober 2020 een spirituele Franciscusreis met als hoogtepunten Rome (3 nachten) en Assisi (2 nachten). Daarnaast bezoeken we plaatsen zoals Vicenza, Padua, Loreto, Norcia, Cascia, Orvieto, Siena en Montecatini.

Bijzonder is het om met elkaar door het ‘verleden’ te kunnen wandelen en ons te laten inspireren door mensen als Franciscus, Benedictus, Antonius en menig ander. Uiteraard hopen we op onze reis ook onze paus Franciscus te zien en iets te kunnen proeven van zijn hervorming en vernieuwing.

Afbeeldingsresultaat voor FRANCISCUS

Kosten zijn ongeveer € 850,- p.p. op basis van halfpension.

Op maandag 17 februari om 20.30 uur is er in de ontmoetingsruimte van de kerk te Millingen een informatieavond, waarop de reis in beeld wordt gebracht. Van harte welkom.

Meer info/aanmelding: pastoor Rudo Franken, Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn, 06-46193591, rfrankenpr@hotmail.com