Misintenties en collecte

Ook voor onlinevieringen – die u thuis via youtube live kunt volgen – kunt u misintenties bestellen, en wel vanuit de hele parochie en zelfs daarbuiten.

Bij onlinevieringen missen we de collecte. De vaste lasten gaan gewoon door. U wordt uitgenodigd om via de bank naar vermogen bij te dragen aan de collecte. Graag t.n.v. Kerkbijdragen o.v.v. collecte NL36RABO 0134 402316.

Rozenkrans

Elke woensdag wordt aansluitend aan de online-Mis van 9.00 uur de rozenkrans gebeden. U bent van harte welkom om online mee te bidden. In de meimaand zal dit ook op de andere dagen van de week gebeuren, van maandag tot en met zaterdag.

Thuis, in kerk of kapel

In deze tijd worden we geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. Dat neemt niet weg dat u een wandelingetje mag maken langs kerk of kapel en er kunt bidden of een kaarsje aansteken. In onze parochie is daarvoor veel gelegenheid. De kapel van Onze Lieve Vrouw van altijddurende bijstand in de kerk van Millingen is elke dag geopend 9.00 uur – 17.00 uur, de kerk Millingen elke dag 16.00 uur -17.00 uur – op donderdag aanbidding; de

Mariakapel van de kerk Leuth elke dag 9.00 uur – 17.00 uur; de Mariakapel van de Grote Bartholomaeus in Beek elke dag 9.30 uur – 17.30 uur; de kerk van Ooij elke zaterdag 14.00 uur – 15.00 uur. Ook is er sinds afgelopen 25 maart een Fatimakapel in Millingen aan de Schoolstraat 4, waar u altijd welkom bent voor gebed en of een kaarsje bij Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans.

Online bezield raken door de ‘Geest’

Wereldwijd worden we op de proef gesteld in deze coronatijd. En dan kan het een hele inspanning zijn om de weg niet kwijt te raken en helder, warm en creatief te zijn van geest. Het kan zijn dat we ontdekken dat die kracht en creativiteit uiteindelijk van God komen en dat Hij ons op deze wijze juist wil openen voor elkaar én voor Hem, niet gedwongen maar van harte.

Jezus gaf zijn vrienden de Geest, die Hij beloofd had. Dat is Pinksteren, vijftig dagen na Pasen. Zoveel tijd hadden zijn vrienden nodig om zich voor die Geest open te stellen, nadat ze met Jezus door een heel donker dal waren gegaan, het dal van lijden en dood. De apostel en evangelist Johannes blijkt veel verder te zijn dan de anderen. Als enige van Jezus’ vrienden was hij getuige van het sterven van Jezus. Opmerkelijk is dat hij, anders dan de drie andere evangelisten, in zijn evangelie bij het fragment over Pasen niet alleen de verrijzenis van Jezus beschrijft maar ook de uitstorting van de heilige Geest (Johannes 20, 19-23): Jezus die op de derde dag na zijn sterven aan zijn vrienden verschijnt en hen vrede wenst, zegt tegen hen, blazend over hen: Ontvangt de heilige Geest. Pasen en Pinksteren op één dag dus…bij Johannes.

Hoe is het met ons in deze coronatijd? Stellen wij ons open voor Gods Geest? Zijn we snel zoals Johannes of hebben we wat meer tijd nodig. Misschien hebben we Jezus in de Goede Week en met Pasen gevolgd (op 1,5 meter afstand?) of online. Laten we zo ook verder gaan naar Pinksteren, biddend om de helper, de heilige Geest, en zien hoe Hij ieder van ons in beweging zet.

Update maatregelen inzake coronavirus

Op 26 maart hebben de bisschoppen aangegeven dat er tot en met Pinksteren (1 juni) geen publieke vieringen mogelijk zijn. Voor onze parochie betekent dit dat de vieringen die vanaf heden gehouden worden niet toegankelijk zijn dan voor anderen dan de priester, de koster en een lector. Hierbij kan de heilige Communie niet worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van 1,5 meter niet kan worden gehandhaafd en onveilig kan zijn.

Vieringen vanuit Millingen worden dagelijks uitgezonden via livestream, op zondag om 11.00 uur en van maandag tot en met zaterdag om 9.00 uur. Misintenties gelieve in de brievenbus van de kapel te doen met duidelijke vermelding van datum, naam en telefoonnummer. De zondagsboekjes liggen in de week ervoor achter in de kerk. U mag zo’n boekje mee naar huis nemen, voor uzelf en/of voor een ander.

Alle andere activiteiten tot 1 juni vervallen. De kerk gaat niet volledig op slot.

Kerken open voor gebed en om zondagsmisboekje op te halen

Kerk Millingen elke dag 16.00 uur -17.00 uur – op donderdag aanbidding

Kapel O.L. Vrouw altijddurende Bijstand kerk Millingen elke dag 9.00 uur – 17.00 uur

Mariakapel kerk Leuth elke dag 9.00 uur – 17.00 uur

Mariakapel Grote Bartholomaeus Beek elke dag 9.30 uur – 17.30 uur

Kerk Ooij: Paaszondag 11.00 uur – 13.00 uur; elke zaterdag 14.00 uur – 15.00 uur

Kerk Kekerdom: Goede Vrijdag 15.00 uur – 16.00 uur

In de kerk van Millingen staat een tafel waarop mensen houdbare levensmiddelen achter kunnen laten voor de voedselbank (droge kruidenierswaren en zeep en sop).

Voor vragen of een gesprek ben ik beschikbaar onder 06-46193591.

Vieringen Goede Week en Pasen

Op Palmzondag (5 april) is de viering om 11.00 uur, op Witte Donderdag (9 april) om 19.00 uur, op Goede Vrijdag (10 april) is de kruisweg om 15.00 uur en de avondviering om 19.00 uur. De Paaswake (11 april) is om 21.00 uur. De viering op 1e en 2e Paasdag is om 11.00 uur. Palmtakjes kunnen in de diverse kerken worden opgehaald tijdens openingstijden.

Geestelijke Communie

Voor allen, behalve priesters, is het door deze corona-omstandigheden een hele tijd niet mogelijk om de heilige Communie te ontvangen. Met navolgend gebed kunt u uw verlangen uitdrukken en voeden naar de Communie met Jezus in de Hostie. We noemen dit de geestelijke communie: Mijn Jezus, ik geloof dat U in het heilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin U boven alles en verlang ernaar, U in mijn ziel te ontvangen. Maar omdat ik dit thans niet werkelijk doen kan smeek ik U, tenminste op geestelijke wijze in mijn hart te komen. Ik omhels U alsof U al gekomen bent, en ik verenig mij geheel en al met U. Laat niet toe, dat ik me ooit van U losmaak. Amen.

Kerkdiensten Millingen via Youtube

De kerkdienst wordt zoals gezegd digitaal uitgezonden, via Youtube. Dat betekent dat u deze (live) kunt zien op uw computer, laptop, tablet, smart-TV, ipad en mobiele telefoon. Het zoekwoord op Youtube is “Kerk Millingen” (of via deze link: https://www.youtube.com/channel/UClfJhG3LxzgqN6Wa7MBqQHw ) U kunt de dienst van zondag en de Goede Weekvieringen ook ongeveer twee uur later bekijken via BD1. Met dank aan Erik Hell.

Fatima-kapel in pastorietuin in Millingen

Op 25 maart, hoogfeest van Maria Boodschap, is de kapel ter ere van Onze Lieve Vrouw van Fatima in de tuin van de pastorie aan de Schoolstraat in Millingen in gebruik genomen met een gebedsdienst ter ere van Maria. Deze kunt u zien op BD1 ( https://www.youtube.com/watch?v=81h5LwV8dHU), evenals een interview dat een paar dagen eerder plaatsvond. Iedereen is van harte welkom bij deze kapel. Zeker in deze corona-tijd wil Maria ons bemoedigen.

Ondanks alles een Gezegend Pasen

Pasen 2020 hadden we ons waarschijnlijk heel anders voorgesteld. We worden gewoon stil gezet. Zelfs als kerkganger, zelfs als priester. We weten niet hoe lang de Coronacrisis gaat duren. Maar deze crisis heeft ook positieve kanten. Goede Vrijdag waarop we het sterven van Jezus gedenken, heet niet voor niets ‘goed’. Het is goed dat Hij voor ons zijn leven heeft gegeven, ons zijn liefde geeft. Dat drong bij zijn vrienden pas door met Pasen en nog later, toen Hij aan hen verscheen als de Levende Heer. Het lijkt mij geen toeval dat de Coronacrisis ook Pasen treft. We leven in een bijzondere tijd. Wat goed als we Pasen dit jaar echt Pasen kunnen laten zijn, een nieuwe lente in ons (geloofs)leven. Als de ‘normale’ (Paas)drukte wegvalt, komen we misschien pas echt uit bij onze diepste kern. Wie weet, treffen we daar de verrezen Heer. Ik wens ons allen een Gezegend Pasen.

Rudo Franken, pastoor

Woord ter bemoediging

Broeders en zusters in Christus,

Wij leven in een onzekere tijd. Het coronavirus lijkt heel de samenleving tot stilstand te brengen. Veel burgers, ook veel gelovigen, zijn bezorgd. Ikzelf werd donderdag tijdens de Eucharistie in de Sint Jan geraakt en gesterkt door de prachtige woorden van de profeet Jeremia: Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt en zich veilig weet bij hem. (Jeremia 17,7).

Op dit moment leeft er veel onzekerheid in ons hart. Hoeveel mensen zullen ziek worden? Hoeveel mensen zullen door het virus sterven? Hoeveel mensen zullen zich in deze weken van sociale onthouding extra eenzaam voelen? Wat betekent het virus voor de werkgelegenheid en bestaanszekerheid? Allemaal vragen waarop wij op dit moment geen antwoord krijgen. Gelukkig dan de mens die zich geborgen weet bij God.

Wij leven in de Veertigdagentijd. Wij mogen Jezus begeleiden op weg naar Jeruzalem. Opnieuw gedenken wij hoe de Heer zichzelf heeft weggeschonken. Volkomen beschikbaar voor zijn Vader en dienstbaar aan ons mensen. In alle nood klampte Jezus zich vast aan zijn Vader en bleef op Hem vertrouwen. Hij stierf met op zijn lippen de woorden: Vader, in uw handen beveel ik mijn Geest ( Lucas 23,46).

De Nederlandse bisschoppen hebben, om de verspreiding van het virus in te dammen, een moeilijk besluit genomen. Op zaterdagavond en op zondag worden in onze kerken tot minstens het einde van deze maand geen publieke liturgische vieringen meer gehouden. De eredienst aan God mag geen bron van besmetting van mensen worden. Maar deze maatregel nodigt ons uit om op andere manieren onze verbondenheid met de Heer gestalte te geven. Priesters worden bijzonder uitgenodigd privé of met hun teamleden opzondag in besloten kring de Eucharistie te vieren. Wij tonen zo de kracht van het plaatsvervangend gebed en mogen ons zo met geheel de parochie in gebed verbonden weten. Parochianen kunnen thuis bidden of in onze open kerken en kapellen een kaars branden. Juist nu zullen veel gelovigen hun toevlucht willen zoeken bij de Maria, de moeder van onze Heer. Zo kunnen wij God vragen om met zijn Geest onze zorgen te bedwingen en ons tot mensen van vertrouwen en overgave te maken. Laten wij heel bijzonder bidden voor de mensen die getroffen zijn door het virus. Maar ook voor alle artsen en verpleegkundigen die dag in dag uit hard werken om de nood van zieken te lenigen. In kracht van het gebed zijn wij allen, juist in deze dagen, geroepen om anderen van dienst te zijn, heel bijzonder zieken, ouderen en eenzamen. Juist nu zijn wij uitgenodigd om, met de woorden van paus Franciscus, gestalte te geven aan een cultuur van solidariteit en barmhartigheid. Hopelijk kunt u veel kwetsbare parochianen via telefoon of internet bijstaan. Laten wij elkaar nabij blijven, juist hen die er alleen voor staan. Ik hoop en bid dat u zich veilig mag weten bij de goede God. In Christus toont Hij zijn onvoorwaardelijke liefde en trouw. In gebed blijf ik bijzonder met u en geheel het bisdom verbonden.

Dr. Gerard de Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch

Uitnodiging afscheid H. Remigiuskerk en nieuw begin

Op zaterdag 18 april om 19.00 uur vindt in de H. Remigiuskerk aan het kerkplein te Leuth de laatste eucharistieviering plaats, waarin we afscheid nemen van dit kerkgebouw. Een gebouw dat voor velen een grote betekenis in hun leven heeft gehad. Muzikale medewerking aan deze viering geven het gemengd Remigiuskoor en het koor Les Alouettes. In deze viering wordt tevens de Mariakapel in gebruik genomen als gewijde ruimte die behouden blijft voor dagelijks gebed en een wekelijkse eucharistieviering op dinsdagavond.

Op zondag 26 april worden de gelovigen van Leuth bijzonder welkom geheten in de Sint Antonius van Paduakerk te Millingen aan de Rijn, hoofdkerk van onze parochie Maria ten Hemelopneming. In de eucharistieviering om 11.00 uur zullen tekenen van herkenning van de Leuthse kerk, die zijn meegebracht, hier een mooie plek krijgen. Herkenning kan bijdragen aan een thuisgevoel.

Voor beide gebeurtenissen wordt u, uw vereniging of een delegatie daarvan, van harte uitgenodigd.

Namens het bestuur van de parochie Maria ten Hemelopneming,

Comité afscheid H. Remigiuskerk