Misintenties en collecte

Ook voor onlinevieringen – die u thuis via youtube live kunt volgen – kunt u misintenties bestellen, en wel vanuit de hele parochie en zelfs daarbuiten.

Bij onlinevieringen missen we de collecte. De vaste lasten gaan gewoon door. U wordt uitgenodigd om via de bank naar vermogen bij te dragen aan de collecte. Graag t.n.v. Kerkbijdragen o.v.v. collecte NL36RABO 0134 402316.

Rozenkrans

Elke woensdag wordt aansluitend aan de online-Mis van 9.00 uur de rozenkrans gebeden. U bent van harte welkom om online mee te bidden. In de meimaand zal dit ook op de andere dagen van de week gebeuren, van maandag tot en met zaterdag.

Update maatregelen inzake coronavirus

Vieringen vanuit Millingen worden dagelijks uitgezonden via livestream, op zondag om 11.00 uur en van donderdag tot en met zaterdag om 9.00 uur. Misintenties gelieve in de brievenbus van de kapel te doen met duidelijke vermelding van datum, naam en telefoonnummer. De zondagsboekjes liggen in de week ervoor achter in de kerk. U mag zo’n boekje mee naar huis nemen, voor uzelf en/of voor een ander.

Geestelijke Communie

Voor velen, behalve priesters, is het door deze corona-omstandigheden een hele tijd niet mogelijk om de heilige Communie te ontvangen. Met navolgend gebed kunt u uw verlangen uitdrukken en voeden naar de Communie met Jezus in de Hostie. We noemen dit de geestelijke communie: Mijn Jezus, ik geloof dat U in het heilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin U boven alles en verlang ernaar, U in mijn ziel te ontvangen. Maar omdat ik dit thans niet werkelijk doen kan smeek ik U, tenminste op geestelijke wijze in mijn hart te komen. Ik omhels U alsof U al gekomen bent, en ik verenig mij geheel en al met U. Laat niet toe, dat ik me ooit van U losmaak. Amen.

Kerkdiensten Millingen via Youtube

De kerkdienst wordt zoals gezegd digitaal uitgezonden, via Youtube. Dat betekent dat u deze (live) kunt zien op uw computer, laptop, tablet, smart-TV, ipad en mobiele telefoon. Het zoekwoord op Youtube is “Kerk Millingen” (of via deze link: https://www.youtube.com/channel/UClfJhG3LxzgqN6Wa7MBqQHw ) Met dank aan Erik Hell.

Fatima-kapel in pastorietuin in Millingen

Op 25 maart, hoogfeest van Maria Boodschap, is de kapel ter ere van Onze Lieve Vrouw van Fatima in de tuin van de pastorie aan de Schoolstraat in Millingen in gebruik genomen met een gebedsdienst ter ere van Maria. Deze kunt u zien op BD1 ( https://www.youtube.com/watch?v=81h5LwV8dHU), evenals een interview dat een paar dagen eerder plaatsvond. Iedereen is van harte welkom bij deze kapel. Zeker in deze corona-tijd wil Maria ons bemoedigen.

Woord ter bemoediging

Broeders en zusters in Christus,

Wij leven in een onzekere tijd. Het coronavirus lijkt heel de samenleving tot stilstand te brengen. Veel burgers, ook veel gelovigen, zijn bezorgd. Ikzelf werd donderdag tijdens de Eucharistie in de Sint Jan geraakt en gesterkt door de prachtige woorden van de profeet Jeremia: Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt en zich veilig weet bij hem. (Jeremia 17,7).

Op dit moment leeft er veel onzekerheid in ons hart. Hoeveel mensen zullen ziek worden? Hoeveel mensen zullen door het virus sterven? Hoeveel mensen zullen zich in deze weken van sociale onthouding extra eenzaam voelen? Wat betekent het virus voor de werkgelegenheid en bestaanszekerheid? Allemaal vragen waarop wij op dit moment geen antwoord krijgen. Gelukkig dan de mens die zich geborgen weet bij God.

Wij leven in de Veertigdagentijd. Wij mogen Jezus begeleiden op weg naar Jeruzalem. Opnieuw gedenken wij hoe de Heer zichzelf heeft weggeschonken. Volkomen beschikbaar voor zijn Vader en dienstbaar aan ons mensen. In alle nood klampte Jezus zich vast aan zijn Vader en bleef op Hem vertrouwen. Hij stierf met op zijn lippen de woorden: Vader, in uw handen beveel ik mijn Geest ( Lucas 23,46).

De Nederlandse bisschoppen hebben, om de verspreiding van het virus in te dammen, een moeilijk besluit genomen. Op zaterdagavond en op zondag worden in onze kerken tot minstens het einde van deze maand geen publieke liturgische vieringen meer gehouden. De eredienst aan God mag geen bron van besmetting van mensen worden. Maar deze maatregel nodigt ons uit om op andere manieren onze verbondenheid met de Heer gestalte te geven. Priesters worden bijzonder uitgenodigd privé of met hun teamleden opzondag in besloten kring de Eucharistie te vieren. Wij tonen zo de kracht van het plaatsvervangend gebed en mogen ons zo met geheel de parochie in gebed verbonden weten. Parochianen kunnen thuis bidden of in onze open kerken en kapellen een kaars branden. Juist nu zullen veel gelovigen hun toevlucht willen zoeken bij de Maria, de moeder van onze Heer. Zo kunnen wij God vragen om met zijn Geest onze zorgen te bedwingen en ons tot mensen van vertrouwen en overgave te maken. Laten wij heel bijzonder bidden voor de mensen die getroffen zijn door het virus. Maar ook voor alle artsen en verpleegkundigen die dag in dag uit hard werken om de nood van zieken te lenigen. In kracht van het gebed zijn wij allen, juist in deze dagen, geroepen om anderen van dienst te zijn, heel bijzonder zieken, ouderen en eenzamen. Juist nu zijn wij uitgenodigd om, met de woorden van paus Franciscus, gestalte te geven aan een cultuur van solidariteit en barmhartigheid. Hopelijk kunt u veel kwetsbare parochianen via telefoon of internet bijstaan. Laten wij elkaar nabij blijven, juist hen die er alleen voor staan. Ik hoop en bid dat u zich veilig mag weten bij de goede God. In Christus toont Hij zijn onvoorwaardelijke liefde en trouw. In gebed blijf ik bijzonder met u en geheel het bisdom verbonden.

Dr. Gerard de Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch

Uitnodiging afscheid H. Remigiuskerk en nieuw begin

Op zaterdag 18 april om 19.00 uur vindt in de H. Remigiuskerk aan het kerkplein te Leuth de laatste eucharistieviering plaats, waarin we afscheid nemen van dit kerkgebouw. Een gebouw dat voor velen een grote betekenis in hun leven heeft gehad. Muzikale medewerking aan deze viering geven het gemengd Remigiuskoor en het koor Les Alouettes. In deze viering wordt tevens de Mariakapel in gebruik genomen als gewijde ruimte die behouden blijft voor dagelijks gebed en een wekelijkse eucharistieviering op dinsdagavond.

Op zondag 26 april worden de gelovigen van Leuth bijzonder welkom geheten in de Sint Antonius van Paduakerk te Millingen aan de Rijn, hoofdkerk van onze parochie Maria ten Hemelopneming. In de eucharistieviering om 11.00 uur zullen tekenen van herkenning van de Leuthse kerk, die zijn meegebracht, hier een mooie plek krijgen. Herkenning kan bijdragen aan een thuisgevoel.

Voor beide gebeurtenissen wordt u, uw vereniging of een delegatie daarvan, van harte uitgenodigd.

Namens het bestuur van de parochie Maria ten Hemelopneming,

Comité afscheid H. Remigiuskerk

Afdalen in de stilte

Carnaval is drukte en plezier, een feest van verbondenheid en uitbundigheid. Graag deed ik mee, ook in de optocht, in Kekerdom, Millingen en Beek. De carnaval is voor mij ook een signaal voor die andere tocht die daarna komt, de veertigdaagse tocht naar Pasen, een tocht waarbij we juist de stilte opzoeken. Stilte om te ontdekken wat er in ons leeft en om te komen tot herbronning. Weg van de drukte van de wereld, weg van de te volle agenda om in balans te komen, in het reine met onszelf, met de ander en met de goede God. Stilte, bezinning en soberheid om gevoelig te worden voor de diepe vreugde en vrede die Christus ons wil geven en via ons aan anderen. Afdalen in de stilte.

Als je bidt, ga dan in je binnenkamer, sluit de deur achter je en bid tot je Vader die in het verborgene is… Als je eenmaal zo’n plek gevonden hebt, wees er dan tevreden mee. Soms kun je beter alleen zijn in een kerk dan in een kamer in je eigen huis. Thuis kun je altijd weggeroepen en gestoord worden (en wees er dan niet gepikeerd over, want soms vraagt de liefde erom). Maar in die rustige kerken blijf je naamloos, ongestoord in de schaduwen. Laten er toch altijd verstilde, donkere kerken zijn waarin mensen hun toevlucht kunnen nemen. Plaatsen waar zij in alle stilte kunnen neerknielen. Huizen van God, gevuld met zijn stille aanwezigheid. Zelfs als zij niet weten hoe te bidden, kunnen zij daar tenminste in stilte verblijven en rustig ademhalen. Een plaats waar je geest leeg kan zijn, waar je je zorgen kunt vergeten, af kunt dalen in de stilte en de Vader in het verborgene kunt aanbidden.

Met deze woorden kan Thomas Merton ons mogelijk helpen naar stilte en gebed. We zouden een kerk kunnen bezoeken, waar dan ook. In Millingen is de dagkapel van de kerk elke dag open; elke donderdag van 9.30 tot 18.30 uur hebben we er zelfs de kans om bij Christus te zijn zoals Hij met eerbied wordt omgeven in de heilige Hostie op het altaar. We zien brood. Maar Hij is het zelf. Op de dag voor zijn sterven heeft Hij dat aan zijn vrienden duidelijk willen maken, heeft Hij zichzelf uitgedeeld in brood dat Hij brak, een teken dat Hij ons naliet om Hem tegenwoordig te stellen en aanwezig te weten in ons eigen leven. Wat doet het met ons, als we daar een uurtje bij Hem zijn? Eigenlijk hoeven we niets te zeggen. Laat het maar gewoon gebeuren, terwijl jij kijkt naar Hem en Hij naar jou.Rudo Franken, pastoor

Voorbereiding Eerste Communie en Vormsel

Zondag 16 februari was er voor het eerst in onze kerk een uitlegviering. De communicanten en vormelingen van dit jaar zijn hiervoor speciaal uitgenodigd, maar ook voor de mede parochianen was het zeker de moeite waard. De bijdrage van het familiekoor waar die zondag ook een aantal vormelingen en communicanten meezongen en de kinderen uit de projectgroepen die zo prachtig gelezen hebben maakten het samen tot iets moois.

De projecten ter voorbereiding op de communie en het vormsel zijn gestart. Op 3 woensdagmiddagen kwamen de communicanten inmiddels bij elkaar om te werken aan hun projectmap Dit werd met vol enthousiasme gedaan d.m.v. knutselen, puzzelen en te lezen uit hun gekregen kinderbijbels. De vormelingen komen om de week op maandagavond samen en werken in hun project, lezen en doen opdrachten om het geloof en elkaar te leren kennen. Ook zullen ze in april een dag naar Den Bosch gaan samen om deel te nemen aan een dag speciaal voor vormelingen in ons Bisdom.

We kijken uit naar de presentatie van de communicanten zondag 8 maart om 11 u in de kerk in Millingen. Tijdens deze viering zal het familiekoor zingen. Het familiekoor is er voor jong en oud dus heb je zin om mee te zingen kom dan zondag 8 maart om 9.30u dan oefenen we samen de liedjes van die viering. Na afloop is er een speurtocht in/door de kerk voor jong en oud.

Werkgroep Eerste Communie en Vormsel