Afsluiting verkoop boek ‘Ruim een eeuw Antoniuskerk in Millingen

Dit boek, onder eindredactie van pater Willem Spann, Oblaat van Sint Franciscus van Sales is bij zijn diamanten priesterjubileum op 24 februari 2019 gepresenteerd in zijn ‘thuiskerk’ te Millingen. Naast Willem Spann verleenden vele anderen hun medewerking aan de totstandkoming van dit fraaie boek. Daardoor is het enorm divers en verrassend. Er is de geschiedenis van de parochie Millingen, zelfs verbonden met de H. Willibrord. En de naam van de nieuwe parochie (per 1-1-2014) Maria ten hemelopneming die sterke historische wortels blijkt te hebben, aldus de vorige pastoor, Eric Smits. Er zijn de koren en werkgroepen van toen en nu, die op allerlei wijzen bijdragen aan de liturgie, kijkjes achter de schermen.

Ruim 40 pagina’s worden besteed aan de architect van de kerk van Millingen, Wolter te Riele (1867-1937), een leerling van Pierre Cuypers, en de vele kerken in Nederland die hij heeft gebouwd, verbouwd of vergroot. Herwi Rikhof schrijft gedachten bij de prachtige glas-in-lood ramen op het priesterkoor, die fullcolour en paginagroot worden weergegeven.

Oud-pastoor Rob Mutsaerts, sinds 2010 hulpbisschop van bisdom Den Bosch, schrijft een treffende bijdrage ‘rokende misdienaars’. Een kleine greep uit dit waardevolle boek van maar liefst ruim 200 pagina’s in A4-formaat, prachtig uitgevoerd met vele foto’s. Willem Spann besluit met een droom: de tijd is rijp om … van de behouden restanten de diepere, verborgen waarden opnieuw te ontdekken … Laten we hernieuwd gaan dromen.

Als afsluiting van de verkoop van dit “kerke-boek” ontvangt u bij aankoop van dit boek gratis drie exemplaren van een nieuwe tekening van Marjolijn Rigtering (zicht op de kerk vanaf de pastorietuin).

Nog verkrijgbaar in de kerk van Millingen, van € 20,00 voor € 15,00.

Pastoor Rudo Franken

Impressie van bezoek bestuur en pastoor aan de vijf dorpen

Ongeveer tachtig belangstellenden uit de parochie bezochten een avond in een van de vijf dorpen van Millingen tot Beek (van 4-19 december).

De pastoor gaf een inkijk in zijn pastorale aanpak. Mensen konden (schriftelijk) hun droom aangeven, d.w.z. hun sterke kanten noteren en hun bereidheid aangeven om deze in te zetten voor de geloofsgemeenschap; ook werd gevraagd naar hun mening over het parochieblad (dat recent voor het eerst is uitgegeven) en of ze deel willen uitmaken van de te vormen pastoraatsgroep.

Mensen gaven aan te dromen van verjonging in de kerk, van groei, van een vierende familiekerk, van eensgezindheid, inspiratie en zorg, van een gastvrije, warme, verbindende kerk, van een (h)echte geloofsgemeenschap, van open en geregeld overleg, van viering in eigen dorp, maar ze gaven ook aan dat de toekomst van geloof en kerk zwaar onder druk staat, dat ze somber zijn, dat er hard gewerkt moet worden aan opbouw en aan geloofsgemeenschap en bewustwording. Mensen gaven royaal aan hierin te willen meewerken en taken te willen doen. Eerste stap is de vorming van een pastoraatsgroep die hiermee aan de slag gaat ten behoeve van het pastoraat, zowel parochie-breed als lokaal.

Het bestuur bij monde van penningmeester en vicevoorzitter besprak vooral de gebouwen en de financiën. Aan de hand van cijfers en getallen konden mensen zien dat de parochie gebouwen moet afstoten om gezond te worden en in staat te zijn om te doen waar de parochie voor bedoeld is, nl. pastoraat te doen en geloofsgemeenschap te zijn. De stand van zaken betreffende verkoop van gebouwen en grond van de parochie in Beek, Leuth en Ooij werd uitvoerig aangegeven.

Bestuur en pastoor danken allen voor hun aanwezigheid en inbreng.

Een nieuw begin

Net voor de Kerst gaat het, zoals het eruit ziet, lukken dat ik in de pastorie in Millingen aan de Rijn kan gaan wonen. Met dank aan de mensen van m’n tijdelijke logeeradres in Millingen waardoor het voor mij mogelijk was om deze maanden goed te overbruggen. Dank aan het parochiebestuur dat in deze toch al zo drukke periode de pastorie prachtig en vlot heeft laten opknappen en dank aan allen die dit zo goed hebben uitgevoerd en in een prettige samenwerking. Een nieuw begin in een eigenlijk ook nieuwe parochie en een nieuw jaar voor de boeg. Misschien ook een nieuw begin voor uzelf…in onze geloofsgemeenschap die we met elkaar mogen opbouwen. Waarom niet? De Heer roept u en mij.

Rudo Franken, pastoor

Eerste Heilige Communie en Vormsel in Millingen

Voor de parochie Maria ten Hemelopneming (van Beek tot Millingen) is woensdag 11 december de eerste informatieavond geweest voor de ouders over de eerste heilige communie. Tijdens deze avond werden de ouders ingelicht over het project ‘Gods Grootste Geschenk” rondom de communie. Op 6 januari 2020 starten we met een ouderavond waarna de kinderen beginnen op woensdagmiddag 15 januari van 15.00-16.15 uur met de eerste project middag. Het gaat om een 11-tal middagen die om de week gaan plaatsvinden.

De lessen worden gegeven door pastoor Rudo Franken en de werkgroep, waarbij de hulp van de ouders zeer gewaardeerd wordt. De lessen worden gegeven in de ontmoetingsruimte van de kerk aan de zijde van de St. Willibrordstraat. De informatie die gegeven is tijdens de infoavond, vindt u hier

U KUNT UW KIND HIERVOOR NOG AANMELDEN.

Woensdag 18 december is de informatieavond voor de ouders omtrent het vormsel om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk te Millingen aan de zijde van de St. Willibrordstraat. De ouderavond voor het vormsel is op 7 januari 2020, waarna de vormelingen zelf starten op 20 januari, om de week, in project vorm. OOK HIERVOOR KUNT U UW KIND NOG OPGEVEN.

Voor verdere informatie en of opgeven kunt U zich wenden tot:

Daisy Janssen
Wethouder Koenenstraat 9
06-135 933 22
jeroendaisy@xmsweb.nl

Kerstmis in aantocht

De rust is weer teruggekeerd. Die zucht wordt hier en daar wel gehoord, waar kinderen natuurlijk wekenlang in de ban waren van Sinterklaas en zijn zwartepieten.

Zelf heb ik Sinterklaas mee mogen binnenhalen in Millingen en Kekerdom. Een hele belevenis die ik niet had willen missen. Ondertussen zijn we al op weg gegaan naar Kerstmis. Misschien kunnen we in de drukke decembermaand, in deze advent af en toe de stilte opzoeken. Even pas op de plaats om ruimte te maken voor Hem die naar ons toekomt, als een licht in de duisternis. Wie weet ontdek ik wat en wie er werkelijk toe doen in mijn leven. Wie weet kan ik dan zelf ook een licht zijn voor een ander, vreugde brengen waar verdriet is, verzoening brengen waar ruzie is, barmhartigheid brengen waar hardheid is. Zoiets wordt voorbereid in de stilte, waar niemand jou ziet, behalve Hij. Daar gebeurt het, in de stilte, waar het nacht is en donker. Mooie voorbereiding op de stille, heilige nacht.

Pastoor Rudo Franken

Boeteviering

Maandag 16 december om 19.00 uur is in de dagkapel van de kerk te Millingen een boeteviering ter voorbereiding op Kerstmis. Een boeteviering is een viering waarin we gezamenlijk maar ook persoonlijk stil staan bij vergeving. Tijdens de viering wordt u uitgenodigd om met wijwater een kruisteken te maken en een gebed van vergeving over u te laten uitspreken.

Na afloop van de viering – en op afspraak – is er ook gelegenheid voor het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening. 

Uitnodiging: rondgang langs de vijf kerkdorpen

Sinds kort ben ik als pastoor werkzaam in deze parochie en daarom zou ik graag nader met u kennismaken. Mogelijk kent u ook een aantal bestuursleden nog niet en kennen zij u nog niet en daarom hebben we bedacht om samen een rondje te maken langs de vijf kerkdorpen. Graag willen wij u ontmoeten in uw eigen dorp, en uw verwachtingen, wensen en ideeën horen!

Van onze kant zullen wij u bijpraten over de ontwikkelingen rond pastoraat, gebouwen en organisatie. We zijn er om elkaar te helpen, te bemoedigen en te inspireren.

In december komen wij naar u toe op de volgende data:

Millingen: wo 4 dec 20.00-22.00 uur, Hotel Millings centrum

Leuth: di 10 dec 20.00-22.00 uur, Kulturhus

Kekerdom: do 12 dec 20.00-22.00 uur, Kulturhus

Beek: di 17 dec 20.00-22.00 uur, Kulturhus

Ooij: do 19 dec 20.00-22.00 uur, De Sprong

Graag tot ziens, Pastoor Rudo Franken en bestuur

Afscheid van pastoor Henk Janssen

Op zaterdag 14 december 19.00 uur in Beek (Grote Bartholomeus) en op zaterdag 4 januari 19.00 uur in Ooij is het afscheid van Henk Janssen als eerste pastoor van de parochie Maria ten Hemelopneming. Bijna zes jaar heeft hij deze taak behartigd. Na de eucharistieviering is achter in de kerk een samenzijn met koffie en wat lekkers.

Henk Janssen groeide op in Beek en is er altijd blijven wonen. Hij had er zelfs een politieke carrière, en was enkele jaren wethouder. Janssen heeft laat in zijn leven gekozen voor het priesterschap. Hij is weduwnaar met vier volwassen kinderen en inmiddels opa van twee kleinkinderen. In juli 2012 heeft de parochie Beek zijn nieuwe pastoor Henk Janssen ingehuldigd met een hoogmis in de plaatselijke Bartholomeuskerk. In januari 2014 werd hij geïnstalleerd als pastoor van de parochie Maria ten Hemelopneming, bestaande uit Beek, Ubbergen, Ooij, Persingen, Erlecom, Leuth, Kekerdom en Millingen aan de Rijn en in maart 2014 als pastoor van de parochie H.H. Cosmas en Damianus, bestaande uit Groesbeek, De Horst en Breedeweg.

Daarnaast is hij sinds 1 september 2013 deken van het dekenaat Nijmegen.

Met ingang van 1 oktober 2019 werd Rudo Franken benoemd als pastoor van de parochie Maria ten Hemelopneming. Per dezelfde datum is door de bisschop eervol ontslag verleend aan Henk Janssen als pastoor van de parochie Maria ten Hemelopneming en is hij in volledige betrekking benoemd tot pastoor van de parochie H. Cosmas en Damianus te Groesbeek. In voorkomende gevallen zullen zij in elkaars parochie bijspringen.

Mijn eerste indrukken

Heel blij ben ik dat ik per oktober voor onbepaalde tijd benoemd ben als uw parochieherder en met u mag bouwen aan onze geloofsgemeenschap van Beek tot Millingen aan de Rijn, de parochie Maria ten Hemelopneming. Pastoor Eric Smits – een studiegenoot van mij en mede-Brabander – heeft mij goed ‘ingewijd’. Vanaf het begin voelt het voor mij goed; fijne contacten; mensen die meedenken en meehelpen. In een deel van de parochie (Beek, Ooij en Leuth) had ik de afgelopen 2½ jaar als kapelaan vanuit Groesbeek al een aantal taken, en sinds juli werkte ik vooralsnog tijdelijk voor het geheel. Een goede voorbereiding voor mijn taak nu.

Eind december zal ik gaan wonen in de pastorie aan de Schoolstraat. Na het rooien van de tuin bleek er een prachtig huis te staan dat wel een flinke opknapbeurt nodig had en heeft gekregen. Het is goed om dicht bij de hoofdkerk en ontmoetingsruimte te wonen in het mooie dorp Millingen aan de Rijn. Op 16 januari ben ik jarig. Tussen 14.00 en 17.00 uur en vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom op de pastorie. Ik weet zeker dat het met u gezellig zal worden.Vooralsnog wens ik u een goede Adventstijd, gezegende Kerstdagen en een fijne jaarwisseling, Rudo Franken, pastoor

Communicatie

Via het parochieblad en daaraan gekoppeld onze website hopen wij u goed te informeren over onze geloofsgemeenschap en te inspireren in leven en geloof. Het parochiebestuur is blij u te kunnen melden dat Dhr. Martin Oosterwijk aan de slag gaat met communicatie in nauwe samenwerking met pastoor en bestuur.