Sacrament

Doop: Het doopsel is het ‘opname’-sacrament’ in de kerk. In onze parochie dopen we bij voorkeur op een zondag. In overleg met de pastoor zijn er ook andere dagen mogelijk.

 De voorbereiding op de doop bestaat uit een gezamenlijke avond met andere ouders en uit een persoonlijk bezoek van de pastoor. Een tot twee jaar na de doop wordt u uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst. Deze staat in het teken van het thema ‘Het begin van de geloofsopvoeding’. Link naar Draaiboek voor samenstellen van Doopboekje

Eerste H. Communie een algemene informatieavond vindt plaats op woensdag 11 december om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk in Millingen uur). Alle ouders en verzorgers die hun kind de Eerste Communie willen laten doen, ook zij die nog twijfelen of vrijblijvend meer willen weten, zijn van harte welkom. Vriendelijk verzoek om even door te geven of u komt. Aanmeldformulier infoavond.

H. Vormsel een algemene informatieavond vindt plaats op woensdag 18 december om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk in Millingen. Alle ouders en verzorgers die hun kind het Vormsel willen laten doen, ook zij die nog twijfelen of vrijblijvend meer willen weten, zijn van harte welkom. Vriendelijk verzoek om even door te geven of u komt. Aanmeldformulier infoavond.

Boete en verzoening: Het sacrament van boete en verzoening is een mooi en indringend sacrament. Het vertelt ons dat vergeving ons en onze relaties geneest. Zonder vergeven en vergeven-worden kunnen we niet leven. Daarom is het goed om af en toe innerlijk schoon schip te maken voor jezelf en voor God. Daarvoor is het sacrament boete en verzoening. Dit sacrament kan veel troost, innerlijke genezing bieden.

Het geeft ook uitdrukking aan ons geloof dat God die goede vader is, die zijn kinderen nooit in de steek laat, maar juist altijd met open armen klaar staat om hen te ontvangen.

Tweemaal per jaar worden er boetevieringen aangeboden en wel in de week voor Pasen en in de week voor Kerst. Daarnaast bestaat er te allen tijde de mogelijkheid tot een persoonlijke biecht, een gesprek met de priester waarin u stilstaat bij uw leven en uw fouten en dat besloten wordt met de absolutie (zondenvergeving). U kunt daarvoor bellen met de pastoor.

Huwelijk: Met het kerkelijk huwelijk geeft het aanstaande echtpaar zich (symbolisch) over aan God in de hoop dat zijn zegen en vrede in hun huwelijk zichtbaar moge worden.

Trouwen in de kerk kan in principe op elk moment, in onderling overleg met de pastoor. U neemt contact op en maakt een afspraak over datum, tijd en plaats. 

Link naar Draaiboek voor samenstellen huwelijksboekje.

Ziekenzalving: Ernstig zieken of stervenden hebben onze zorg en aandacht nodig en het gebed kan daar onderdeel van zijn.

Het sacrament van de ziekenzalving is op het zorgend omgaan met zieken gestoeld. Als mensen zich in deze situaties al aangespoord voelen om elkaar te ondersteunen bij ziek-zijn, dan is God zeker niet afwezig, zijn onvoorwaardelijk ‘ja’ tegenover de mens weerklinkt in het sacrament van de Ziekenzalving.

Dit sacrament kan veel troost, heil en verlichting bieden, zowel bij de zieke als bij de andere aanwezigen. Het geeft uitdrukking aan ons geloof dat, zelfs waar onze handen de zieke moeten loslaten, er de handen van God zijn aan wie wij de zieke mogen toevertrouwen.

Ziekenhuizen geven geen namen meer door aan een ziekenbezoekgroep of aan de pastoor. Is er iemand in uw familie ziek, thuis of in het ziekenhuis, en wordt een bezoek door de pastoor of een vrijwilliger op prijs gesteld, laat het dan even weten. 

Wacht met het aanvragen van de ziekenzalving niet te lang; bespreek het op tijd met de zieke en de naaste familie. Het is zinvol als hij of zij de zalving bewust kan meemaken. Voor de ziekenzalving is altijd een priester nodig; een pastoraal werker of diaken kan de ziekenzegen geven en voorgaan in gebed.

Uitvaart: Neem bij het overlijden van een familielid of naaste contact op met de parochie als u wilt dat de pastoor of de parochie een rol speelt in het afscheid.

De gang van zaken is dan als volgt: de pastoor maakt een afspraak en komt op bezoek om de viering voor te bereiden. Voor de avondwake komt iemand van de Werkgroep Avondwake op bezoek. 

Bij het overlijden van een dierbare mogen we het afscheid ervaren als het ‘loslaten’, het ‘uit handen geven’ én als het neerleggen van de dierbare ‘in de grote hand van de Liefde’, ‘in de grote hand van God’. De uitvaartliturgie wil helpen de pijn van het afscheid te verzachten, het verdriet met elkaar te delen en de dierbare te begeleiden naar zijn of haar nieuwe toekomst.

De uitvaart kan in de vorm van een eucharistieviering of een woord- en gebedsdienst. U kunt het boekje van de parochie gebruiken of samen met de pastoor een eigen boekje maken. In principe zingt het parochie-koor: het is immers een kerkelijk afscheid. Met de koren is afgesproken dat er wel een enkele lievelings-CD van de overledene of de familie gedraaid mag worden.

Link naar Draaiboek voor samenstellen van Uitvaartboekje


Avondwake – Samen elkaar nabij op weg naar het afscheid

Bij het overlijden van een dierbare is er behoefte aan mensen die nabij zijn, die helpen met het regelen van allerlei zaken die bij een uitvaart komen kijken. Maar meer nog is er behoefte aan mensen, die een schouder bieden om uit te huilen, die het verdriet en de pijn mee aanvoelen en willen proberen die te verzachten. Het medeleven van buren, kennissen, dorpsgenoten, collega’s, medeparochianen en vele anderen doet goed.

Ook in de rust en de stilte van de kerk kunnen we ons samen voorbereiden op het afscheid. Om die verbondenheid met elkaar gaat het in een avondwake. Juist de nabestaanden vormen in die dienst het middelpunt.

De wake wordt voorgegaan door een medeparochiaan, die namens de parochie de dienst leidt.

Een wake vindt plaats op een avond vóór de uitvaart of crematie.