Vanuit bestuur en pastoor

Update maatregelen inzake coronavirus

28 maart 2020

Op 26 maart hebben de bisschoppen aangegeven dat er tot en met
Pinksteren (1 juni) geen publieke vieringen mogelijk zijn. Voor onze parochie betekent dit dat de vieringen die vanaf heden gehouden worden niet toegankelijk zijn dan voor anderen dan de priester, de koster en een lector. Hierbij kan de heilige Communie niet worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van 1,5 meter niet kan worden gehandhaafd en onveilig kan zijn.

Vieringen vanuit Millingen worden dagelijks uitgezonden via livestream, op zondag om 11.00 uur en van maandag tot en met zaterdag om 9.00 uur. Misintenties gelieve in de brievenbus van de kapel te doen met duidelijke vermelding van datum, naam en telefoonnummer. De zondagsboekjes liggen in de week ervoor achter in de kerk. U mag zo’n boekje mee naar huis nemen, voor uzelf en/of voor een ander.

Alle andere activiteiten tot 1 juni vervallen. De kerk gaat niet
volledig op slot. In Millingen is de kerk elke dag open van 16.00 uur tot 17.00 uur. Elke donderdag van 16.00 uur - 17.00 uur is er ook aanbidding van het Allerheiligste (Jezus in de Hostie). De kapel van Onze Lieve Vrouw van altijddurende bijstand (niet de dagkapel!) is dagelijks open van 9.00 uur tot 17.00 uur. De kerk in Kekerdom is op Goede Vrijdag geopend van 15.00 uur tot 16.00 uur. De kerk in Ooij is op 1e Paasdag geopend van 11.00 uur tot 13.00 uur. De Mariakapel van de kerk in Leuth is elke dag geopend van 9.00 uur tot 18.00 uur. Neemt u hierbij steeds de 1,5 meter afstand in acht.

In de kerk van Millingen staat een tafel waarop mensen houdbare levensmiddelen achter kunnen laten voor de voedselbank (droge kruidenierswaren en zeep en sop).

Voor vragen of een gesprek ben ik beschikbaar onder 06-46193591.

Vieringen Goede Week en Pasen

Op Palmzondag (5 april) is de viering om 11.00 uur, op Witte
Donderdag (9 april) om 19.00 uur, op Goede Vrijdag (10 april) is de kruisweg om 15.00 uur en de avondviering om 19.00 uur. De Paaswake (11 april) is om 21.00 uur. De viering op 1e en 2e Paasdag is om 11.00 uur. Palmtakjes kunnen in de diverse kerken worden opgehaald tijdens openingstijden.

Geestelijke Communie

Voor allen, behalve priesters, is het door deze corona-omstandigheden
een hele tijd niet mogelijk om de heilige Communie te ontvangen. Met navolgend gebed kunt u uw verlangen uitdrukken en voeden naar de Communie met Jezus in de Hostie. We noemen dit de geestelijke communie: Mijn Jezus, ik geloof dat U in het heilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin U boven alles en verlang ernaar, U in mijn ziel te ontvangen. Maar omdat ik dit thans niet werkelijk doen kan smeek ik U, tenminste op geestelijke wijze in mijn hart te komen. Ik omhels U alsof U al gekomen bent, en ik verenig mij geheel en al met U. Laat niet toe, dat ik me ooit van U losmaak. Amen.

Kerkdiensten Millingen via Youtube

De kerkdienst wordt zoals gezegd digitaal uitgezonden, via Youtube. Dat betekent dat u deze (live) kunt zien op uw computer, laptop, tablet, smart-TV, ipad en mobiele telefoon. Het zoekwoord op Youtube is “Kerk Millingen” (of via deze link: https://www.youtube.com/channel/UClfJhG3LxzgqN6Wa7MBqQHw ) U kunt de dienst van zondag en de Goede Weekvieringen ook ongeveer twee uur later bekijken via BD1. Met dank aan Erik Hell.

Fatima-kapel in pastorietuin in Millingen

Op 25 maart, hoogfeest van Maria Boodschap, is de kapel ter ere van Onze Lieve Vrouw van Fatima in de tuin van de pastorie aan de Schoolstraat in Millingen in gebruik genomen met een gebedsdienst ter ere van Maria. Deze kunt u zien op BD1 ( https://www.youtube.com/watch?v=81h5LwV8dHU), evenals een interview dat een paar dagen eerder plaatsvond. Iedereen is van harte welkom bij deze kapel. Zeker in deze corona-tijd wil Maria ons bemoedigen.

Ondanks alles een Gezegend Pasen

Pasen 2020 hadden we ons waarschijnlijk heel anders voorgesteld. We worden gewoon stil gezet. Zelfs als kerkganger, zelfs als priester. We weten niet hoe lang de Coronacrisis gaat duren. Maar deze crisis heeft ook positieve kanten. Goede Vrijdag waarop we het sterven van Jezus gedenken, heet niet voor niets ‘goed’. Het is goed dat Hij voor ons zijn leven heeft gegeven, ons zijn liefde geeft. Dat drong bij zijn vrienden pas door met Pasen en nog later, toen Hij aan hen verscheen als de Levende Heer. Het lijkt mij geen toeval dat de Coronacrisis ook Pasen treft. We leven in een bijzondere tijd. Wat goed als we Pasen dit jaar echt Pasen kunnen laten zijn, een nieuwe lente in ons (geloofs)leven. Als de ‘normale’ (Paas)drukte wegvalt, komen we misschien pas echt uit bij onze diepste kern. Wie weet, treffen we daar de verrezen Heer. Ik wens ons allen een Gezegend Pasen.

Rudo Franken, pastoor


Uitnodiging afscheid H. Remigiuskerk en nieuw begin

11 maart 2020

Op zaterdag 18 april om 19.00 uur vindt in de H.
Remigiuskerk aan het kerkplein te Leuth de laatste eucharistieviering plaats,
waarin we afscheid nemen van dit kerkgebouw. Een gebouw dat voor velen een grote
betekenis in hun leven heeft gehad. Muzikale medewerking aan deze viering geven
het gemengd Remigiuskoor en het koor Les Alouettes. In deze viering wordt
tevens de Mariakapel in gebruik genomen als gewijde ruimte die behouden blijft
voor dagelijks gebed en een wekelijkse eucharistieviering op dinsdagavond.

Op zondag 26 april worden de gelovigen van Leuth bijzonder
welkom geheten in de Sint Antonius van Paduakerk te Millingen aan de Rijn,
hoofdkerk van onze parochie Maria ten Hemelopneming. In de eucharistieviering
om 11.00 uur zullen tekenen van herkenning van de Leuthse kerk, die zijn
meegebracht, hier een mooie plek krijgen. Herkenning kan bijdragen aan een
thuisgevoel.

Voor beide gebeurtenissen wordt u, uw vereniging of
een delegatie daarvan, van harte uitgenodigd.

Namens het bestuur van de parochie Maria ten
Hemelopneming,

Comité afscheid H.
Remigiuskerk


Afdalen in de stilte

3 maart 2020

Carnaval is drukte en plezier, een feest van verbondenheid en uitbundigheid. Graag deed ik mee, ook in de optocht, in Kekerdom, Millingen en Beek. De carnaval is voor mij ook een signaal voor die andere tocht die daarna komt, de veertigdaagse tocht naar Pasen, een tocht waarbij we juist de stilte opzoeken. Stilte om te ontdekken wat er in ons leeft en om te komen tot herbronning. Weg van de drukte van de wereld, weg van de te volle agenda om in balans te komen, in het reine met onszelf, met de ander en met de goede God. Stilte, bezinning en soberheid om gevoelig te worden voor de diepe vreugde en vrede die Christus ons wil geven en via ons aan anderen. Afdalen in de stilte.

Als je bidt, ga dan in je binnenkamer, sluit de deur achter je en bid tot je Vader die in het verborgene is… Als je eenmaal zo’n plek gevonden hebt, wees er dan tevreden mee. Soms kun je beter alleen zijn in een kerk dan in een kamer in je eigen huis. Thuis kun je altijd weggeroepen en gestoord worden (en wees er dan niet gepikeerd over, want soms vraagt de liefde erom). Maar in die rustige kerken blijf je naamloos, ongestoord in de schaduwen. Laten er toch altijd verstilde, donkere kerken zijn waarin mensen hun toevlucht kunnen nemen. Plaatsen waar zij in alle stilte kunnen neerknielen. Huizen van God, gevuld met zijn stille aanwezigheid. Zelfs als zij niet weten hoe te bidden, kunnen zij daar tenminste in stilte verblijven en rustig ademhalen. Een plaats waar je geest leeg kan zijn, waar je je zorgen kunt vergeten, af kunt dalen in de stilte en de Vader in het verborgene kunt aanbidden.

Met deze woorden kan Thomas Merton ons mogelijk helpen naar stilte en gebed. We zouden een kerk kunnen bezoeken, waar dan ook. In Millingen is de dagkapel van de kerk elke dag open; elke donderdag van 9.30 tot 18.30 uur hebben we er zelfs de kans om bij Christus te zijn zoals Hij met eerbied wordt omgeven in de heilige Hostie op het altaar. We zien brood. Maar Hij is het zelf. Op de dag voor zijn sterven heeft Hij dat aan zijn vrienden duidelijk willen maken, heeft Hij zichzelf uitgedeeld in brood dat Hij brak, een teken dat Hij ons naliet om Hem tegenwoordig te stellen en aanwezig te weten in ons eigen leven. Wat doet het met ons, als we daar een uurtje bij Hem zijn? Eigenlijk hoeven we niets te zeggen. Laat het maar gewoon gebeuren, terwijl jij kijkt naar Hem en Hij naar jou.Rudo Franken, pastoor


Waarom ik bij de kerk blijf

6 februari 2020

Ik houd van Romaanse kerken. Met hun eenvoudige waardigheid wekken ze mijn ziel. Zeker de kleintjes doen dat. Ze ademen rust, ruimte, eenvoud, diepte. Dat is ook mijn antwoord op de vraag waarom ik bij de kerk blijf. Om wat ik vind in gebed, vieringen, medegelovigen; om de rust, ruimte, eenvoud en diepte. Ik geef grif toe dat er ook van alles in de kerk is dat niet eenvoudig en diep is. De kerk komt duidelijk tekort. Sommige dingen zijn echt slecht. Maar vanuit de rust en de diepte groeit de roeping om bij te dragen aan een kerk met een menslievend gelaat... (Jos Moons, s.j.)

In de kerk ben ik geworteld. Ik realiseer me dat ze er reeds lang voor mij was, dat ze zich om mij heen op allerlei manieren vertakt, dat ik er zelf een bijdrage in heb die ook weer nieuwe loten opgeleverd heeft. Lang niet alles wat er gebeurt in de kerk overzie ik, met veel ben ik blij, soms frons ik mijn wenkbrauwen... De kerk is voor mij de plaats waar en van waaruit ik mijn geloof onderhoud en vooral leef... Leven vanuit het besef dat ik geliefd ben en onderweg naar het Rijk van Vrede en Recht is de grond geworden waarop ik sta. Het doet me goed dat ik dat fundament kan delen met velen...(Karin van Den Broeke)

Wij hebben in de jaren tachtig en negentig heel wat geprotesteerd tegen institutionele scheefgroei. Daar heb ik geen spijt van. Maar toch werd zowel bij onze kritiek als bij degenen die we bekritiseerden, de buitenkant belangrijker dan waar het uiteindelijk over gaat. We vergaten dat er een mysterie ten grondslag ligt aan elke vorm van kerk. Als je denkt te weten dat anderen dat niet eerbiedigen, moet je vooral niet zelf de fout begaan het dan ook maar te vergeten. Toch is dat gebeurd. De meeste van mijn vrienden uit die tijd werden op een gegeven moment niet meer boos over de kerk. De kritische houding zakte weg, en daarmee ook het belang dat zij hechtten aan het kader dat kerk aan hun leven kon bieden. Zijn ze dan niet nog veel meer dan voorheen het slachtoffer geworden van waar ze het eigenlijk niet mee eens waren?... Ik zou iedereen een klooster in zijn leven gunnen.

Niet dat iedereen monnik of moniale moet worden, maar wel dat er een omgeving is waar je passies en je gedachten een plek krijgen door steeds weer een laag dieper te boren. Dan kun je namelijk met tegenspraak en ontevredenheid omgaan zonder de eenheid van waaruit je leeft uit het oog te verliezen. Daar kom je God tegen, het open einde van je verlangen. Veel gasten die bij ons in de abdij komen of bezoekers van mijn lezingen vertellen mij dat ze het klooster heel anders beleven dan de parochie of gemeente. Ik kan dat ergens wel begrijpen, want in het klooster leven weer een specifieke spiritualiteit die mij op mijn veertigste voor dit leven heeft doen kiezen. Maar ik probeer daar meteen bij te zeggen dat er een klooster voor ieder mens bestaat. Iedere parochie of gemeente kan het klooster in je leven worden. Schrift en sacramenten zijn een grote schat die je steeds weer bij het mysterie kan brengen. Daarvoor is alleen de ervaring nodig dat je op je plek bent, met al je kritiek en vragen... (Thomas Quartier)

Uit: 'Daarom blijf ik bij de kerk', uitgeverij Adveniat 2020


Uitlegviering

6 februari 2020

Op zondag 16 februari is om 11.00 uur in de kerk in Millingen een Mis waarin voor de eerste communicanten en vormelingen de verschillende gebruiken en handelingen worden uitgelegd. Voor iedereen, of je nu voor het eerst of regelmatig naar de kerk gaat, kan dit helpen om de eucharistie (nóg) beter te begrijpen en mee te vieren.


Vastenactie

20 januari 2020

In de periode van aswoensdag tot Pasen bereiden we ons voor op het Paasfeest. Gebruikelijk is het om dan ook aandacht te hebben voor mensen die het minder hebben. Dit jaar zullen we in de vijf dorpen actie houden voor de voedselbank.


Opstart comité Leuth

20 januari 2020

Om wat meer tijd te hebben dan in Beek voor de
voorbereiding voor een afscheid van de kerk van Leuth, waarvan de verkoop naar
verwachting rond april van dit jaar definitief zal zijn, wordt er nu al gekeken
naar de vorming een comité hiervoor. Uiteraard blijven zoals in Beek de
maandelijkse weekendvieringen doorgaan, evenals de wekelijkse Mis op dinsdagavond
(in Beek op woensdagmorgen). Voor de andere tijden is er de eucharistieviering
in de hoofdkerk van Millingen. Ook voor Leuth zal daarna een welkomstvie­ring
zijn in de kerk van Millingen, waarbij herinneringstekens van de Leuthse kerk meegebracht
worden ter plaatsing aldaar. Contact: Joop Rutten (024-8489092), Frans Kersten
(024-6632168) en Paul Vink (06-53182610).


Afscheid en nieuw begin voor Beek

20 januari 2020

Nu de verkoop van de Grote Bartholomaeus een feit is, is een laatste eucharistieviering in deze kerk vastgesteld voor zaterdag 25 januari om 19.00 uur. Ook al is de tijd kort, een comité is drukdoende om dit afscheid goed voor te bereiden. Mensen die er als priester of diaken actief waren, zijn uitgenodigd. Diaken Henk Nieuwenhuis, pater Henk Kuis en emeritus pastoor Frans Bomers hebben reeds aangegeven dat zij er zullen zijn, evenals leden van de schutterij B.U.B.. De beide koren van Beek, het Mannenkoor en het Gemengd Koor, zullen de viering muzikaal luister bijzetten.

Graag zouden wij iedereen van onze
geloofsgemeenschap van Beek tot Millingen persoonlijk willen uitnodigen voor dit
afscheid. Maar dat is natuurlijk onmogelijk. Toch is het bijzonder, als er bij dit
ingrijpende verlies voor Beek niet alleen belangstelling is van mensen van Beek
zelf, maar ook van mensen bv. uit Ooij, Leuth, Kekerdom en Millingen. Want dan
heb je kans om, zoals bij een uitvaart, het verlies mee te voelen, maar ook om elkaar
te steunen en welkom te heten voor een nieuwe start. Als we elkaar in geloof en
liefde weten te vinden, in een 'kleinere jas die past', zullen we merken dat
het ons goed doet en dat we elkaar opbouwen en gastvrij en open worden naar
anderen. De eerste stap is elkaar opzoeken bij dit afscheid en bij dit nieuwe
begin.

Ja, het comité bereidt ook dit nieuwe begin voor, de
verwelkoming speciaal van de Beekse geloofsgemeenschap op zondag 2 februari in
Millingen in de eucharistieviering van 11.00 uur. Leden van schutterij B.U.B.
zullen dan herinneringstekens van de Grote Bartholomaeus én het Allerheiligste
overbrengen naar Millingen. In Millingen zullen de Bekenaren ontvangen worden
aan het plein bij de Kastanje aan de Heerbaan, vanwaar we om 10.45 uur onder
geleide van de Cantorij Millingen, celebranten en misdienaars in processie naar
de kerk trekken.

Rijd je met een halflege auto van Beek naar
Millingen of heb je geen vervoer naar Millingen, bel dan even met Ineke
Huilmand (tel. 06-50848704). Zij probeert vraag en aanbod bij elkaar te brengen
vanuit Beek. Of rijd je met een halflege auto van Millingen naar Beek of heb je
geen vervoer naar Beek, bel dan even met Jan Wassink (06-23982261). Hij
probeert vraag en aanbod bij elkaar te brengen vanuit Millingen. Voor beide
gelegenheden is er ook in de andere drie dorpen een vervoerscoördinator: voor
Kekerdom is dit Harry Sanders (0623189628), voor Ooij Mientje Huisman
(024-6631456) en voor Leuth Diny van Eck (024-6632158). Zowel na de afscheidsmis
in Beek als na de welkomstmis in Millingen ontmoeten we elkaar onder het genot
van een kop koffie. Geloof je niet in een nieuw begin? Kom dan maar eens
kijken!


Kerkbalans

20 januari 2020

In onze plaatselijke geloofsgemeenschap proberen we mensen nabij te zijn, elkaar tot steun te zijn in leven en geloof. Als kerk willen we staan voor verbon­denheid, aandacht, ont­moe­ten, bezinning, houvast, hoe dan ook. Mogelijk heb je een goed gevoel, als je een keer een huwelijk, doop of uitvaart meemaakt of als je zomaar een keer de kerk binnenloopt om een viering mee te maken of een kaars op te steken. Voor velen is het kerkgebouw ook een markant herkenningspunt.

Ook in de toekomst willen we als kerk zichtbaar en
nabij blijven en ons steen­tje bijdragen aan een goede en positie­ve wijze van
met elkaar leven. Dat gaat niet zonder hoop en vertrouwen. Wat is deze kerk jou waard?

De kerk, dat zijn de
mensen, de gebou­wen met hun specifieke sfeer, de liturgie, de zang, wat er gevierd
en genoemd wordt. Dat is haar kunst, haar teksten en haar muziek, meer dan een
optelsom van uiterlijk­heden. Verwijst uiteindelijk niet alles naar het
mysterie van God?  Zo getuigden de bouwers van kerken van hun geloof. Net
zoals al diegenen die zich bij ‘hun’ kerk betrokken voelen en er zich op allerlei
manieren voor inzetten.

Alles van waarde vergt
onderhoud. Een relatie, een gebouw. Daarom ook de actie kerk­balans. Een oproep
om bij te dragen aan deze blijvende waarde. De bijdrage die u betaalt, wordt
gebruikt voor het onderhoud van de gebouwen, verwarming, verlichting, perso­neels­kosten,
pastorale projecten, bijzondere vierin­gen. Het gaat om al die kosten die
gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en u en al die anderen
welkom te heten.

Vanzelfsprekend zijn wij hen die trouw hun bijdrage leve­ren zeer erkentelijk. Wij vertrouwen weer op u. Alleen met elkaar kunnen wij onze parochie in stand houden en onze geloofsgemeenschap opbouwen. In maart zult u daarover een brief ontvangen. De gegevens om uw kerkbijdrage over te maken kunt u hier vinden: kerkbijdrage en doneren

Het parochiebestuur


Afsluiting verkoop boek ‘Ruim een eeuw Antoniuskerk in Millingen

19 januari 2020

Dit boek, onder eindredactie van pater Willem Spann, Oblaat van Sint Franciscus van Sales is bij zijn diamanten priesterjubileum op 24 februari 2019 gepresenteerd in zijn ‘thuiskerk’ te Millingen. Naast Willem Spann verleenden vele anderen hun medewerking aan de totstandkoming van dit fraaie boek. Daardoor is het enorm divers en verrassend. Er is de geschiedenis van de parochie Millingen, zelfs verbonden met de H. Willibrord. En de naam van de nieuwe parochie (per 1-1-2014) Maria ten hemelopneming die sterke historische wortels blijkt te hebben, aldus de vorige pastoor, Eric Smits. Er zijn de koren en werkgroepen van toen en nu, die op allerlei wijzen bijdragen aan de liturgie, kijkjes achter de schermen.

Ruim 40 pagina’s worden besteed aan de architect van de kerk van Millingen, Wolter te Riele (1867-1937), een leerling van Pierre Cuypers, en de vele kerken in Nederland die hij heeft gebouwd, verbouwd of vergroot. Herwi Rikhof schrijft gedachten bij de prachtige glas-in-lood ramen op het priesterkoor, die fullcolour en paginagroot worden weergegeven.

Oud-pastoor Rob Mutsaerts, sinds 2010 hulpbisschop van bisdom Den Bosch, schrijft een treffende bijdrage ‘rokende misdienaars’. Een kleine greep uit dit waardevolle boek van maar liefst ruim 200 pagina’s in A4-formaat, prachtig uitgevoerd met vele foto’s. Willem Spann besluit met een droom: de tijd is rijp om … van de behouden restanten de diepere, verborgen waarden opnieuw te ontdekken … Laten we hernieuwd gaan dromen.

Als afsluiting van de verkoop van dit “kerke-boek” ontvangt u bij aankoop van dit boek gratis drie exemplaren van een nieuwe tekening van Marjolijn Rigtering (zicht op de kerk vanaf de pastorietuin).

Nog verkrijgbaar in de kerk van Millingen, van € 20,00 voor € 15,00.

Pastoor Rudo Franken