Vanuit bestuur en pastoor

Waarom ik bij de kerk blijf

6 februari 2020

Ik houd van Romaanse kerken. Met hun eenvoudige waardigheid wekken ze mijn ziel. Zeker de kleintjes doen dat. Ze ademen rust, ruimte, eenvoud, diepte. Dat is ook mijn antwoord op de vraag waarom ik bij de kerk blijf. Om wat ik vind in gebed, vieringen, medegelovigen; om de rust, ruimte, eenvoud en diepte. Ik geef grif toe dat er ook van alles in de kerk is dat niet eenvoudig en diep is. De kerk komt duidelijk tekort. Sommige dingen zijn echt slecht. Maar vanuit de rust en de diepte groeit de roeping om bij te dragen aan een kerk met een menslievend gelaat... (Jos Moons, s.j.)

In de kerk ben ik geworteld. Ik realiseer me dat ze er reeds lang voor mij was, dat ze zich om mij heen op allerlei manieren vertakt, dat ik er zelf een bijdrage in heb die ook weer nieuwe loten opgeleverd heeft. Lang niet alles wat er gebeurt in de kerk overzie ik, met veel ben ik blij, soms frons ik mijn wenkbrauwen... De kerk is voor mij de plaats waar en van waaruit ik mijn geloof onderhoud en vooral leef... Leven vanuit het besef dat ik geliefd ben en onderweg naar het Rijk van Vrede en Recht is de grond geworden waarop ik sta. Het doet me goed dat ik dat fundament kan delen met velen...(Karin van Den Broeke)

Wij hebben in de jaren tachtig en negentig heel wat geprotesteerd tegen institutionele scheefgroei. Daar heb ik geen spijt van. Maar toch werd zowel bij onze kritiek als bij degenen die we bekritiseerden, de buitenkant belangrijker dan waar het uiteindelijk over gaat. We vergaten dat er een mysterie ten grondslag ligt aan elke vorm van kerk. Als je denkt te weten dat anderen dat niet eerbiedigen, moet je vooral niet zelf de fout begaan het dan ook maar te vergeten. Toch is dat gebeurd. De meeste van mijn vrienden uit die tijd werden op een gegeven moment niet meer boos over de kerk. De kritische houding zakte weg, en daarmee ook het belang dat zij hechtten aan het kader dat kerk aan hun leven kon bieden. Zijn ze dan niet nog veel meer dan voorheen het slachtoffer geworden van waar ze het eigenlijk niet mee eens waren?... Ik zou iedereen een klooster in zijn leven gunnen.

Niet dat iedereen monnik of moniale moet worden, maar wel dat er een omgeving is waar je passies en je gedachten een plek krijgen door steeds weer een laag dieper te boren. Dan kun je namelijk met tegenspraak en ontevredenheid omgaan zonder de eenheid van waaruit je leeft uit het oog te verliezen. Daar kom je God tegen, het open einde van je verlangen. Veel gasten die bij ons in de abdij komen of bezoekers van mijn lezingen vertellen mij dat ze het klooster heel anders beleven dan de parochie of gemeente. Ik kan dat ergens wel begrijpen, want in het klooster leven weer een specifieke spiritualiteit die mij op mijn veertigste voor dit leven heeft doen kiezen. Maar ik probeer daar meteen bij te zeggen dat er een klooster voor ieder mens bestaat. Iedere parochie of gemeente kan het klooster in je leven worden. Schrift en sacramenten zijn een grote schat die je steeds weer bij het mysterie kan brengen. Daarvoor is alleen de ervaring nodig dat je op je plek bent, met al je kritiek en vragen... (Thomas Quartier)

Uit: 'Daarom blijf ik bij de kerk', uitgeverij Adveniat 2020


Uitlegviering

6 februari 2020

Op zondag 16 februari is om 11.00 uur in de kerk in Millingen een Mis waarin voor de eerste communicanten en vormelingen de verschillende gebruiken en handelingen worden uitgelegd. Voor iedereen, of je nu voor het eerst of regelmatig naar de kerk gaat, kan dit helpen om de eucharistie (nóg) beter te begrijpen en mee te vieren.


Vastenactie

20 januari 2020

In de periode van aswoensdag tot Pasen bereiden we ons voor op het Paasfeest. Gebruikelijk is het om dan ook aandacht te hebben voor mensen die het minder hebben. Dit jaar zullen we in de vijf dorpen actie houden voor de voedselbank.


Opstart comité Leuth

20 januari 2020

Om wat meer tijd te hebben dan in Beek voor de
voorbereiding voor een afscheid van de kerk van Leuth, waarvan de verkoop naar
verwachting rond april van dit jaar definitief zal zijn, wordt er nu al gekeken
naar de vorming een comité hiervoor. Uiteraard blijven zoals in Beek de
maandelijkse weekendvieringen doorgaan, evenals de wekelijkse Mis op dinsdagavond
(in Beek op woensdagmorgen). Voor de andere tijden is er de eucharistieviering
in de hoofdkerk van Millingen. Ook voor Leuth zal daarna een welkomstvie­ring
zijn in de kerk van Millingen, waarbij herinneringstekens van de Leuthse kerk meegebracht
worden ter plaatsing aldaar. Contact: Joop Rutten (024-8489092), Frans Kersten
(024-6632168) en Paul Vink (06-53182610).


Afscheid en nieuw begin voor Beek

20 januari 2020

Nu de verkoop van de Grote Bartholomaeus een feit is, is een laatste eucharistieviering in deze kerk vastgesteld voor zaterdag 25 januari om 19.00 uur. Ook al is de tijd kort, een comité is drukdoende om dit afscheid goed voor te bereiden. Mensen die er als priester of diaken actief waren, zijn uitgenodigd. Diaken Henk Nieuwenhuis, pater Henk Kuis en emeritus pastoor Frans Bomers hebben reeds aangegeven dat zij er zullen zijn, evenals leden van de schutterij B.U.B.. De beide koren van Beek, het Mannenkoor en het Gemengd Koor, zullen de viering muzikaal luister bijzetten.

Graag zouden wij iedereen van onze
geloofsgemeenschap van Beek tot Millingen persoonlijk willen uitnodigen voor dit
afscheid. Maar dat is natuurlijk onmogelijk. Toch is het bijzonder, als er bij dit
ingrijpende verlies voor Beek niet alleen belangstelling is van mensen van Beek
zelf, maar ook van mensen bv. uit Ooij, Leuth, Kekerdom en Millingen. Want dan
heb je kans om, zoals bij een uitvaart, het verlies mee te voelen, maar ook om elkaar
te steunen en welkom te heten voor een nieuwe start. Als we elkaar in geloof en
liefde weten te vinden, in een 'kleinere jas die past', zullen we merken dat
het ons goed doet en dat we elkaar opbouwen en gastvrij en open worden naar
anderen. De eerste stap is elkaar opzoeken bij dit afscheid en bij dit nieuwe
begin.

Ja, het comité bereidt ook dit nieuwe begin voor, de
verwelkoming speciaal van de Beekse geloofsgemeenschap op zondag 2 februari in
Millingen in de eucharistieviering van 11.00 uur. Leden van schutterij B.U.B.
zullen dan herinneringstekens van de Grote Bartholomaeus én het Allerheiligste
overbrengen naar Millingen. In Millingen zullen de Bekenaren ontvangen worden
aan het plein bij de Kastanje aan de Heerbaan, vanwaar we om 10.45 uur onder
geleide van de Cantorij Millingen, celebranten en misdienaars in processie naar
de kerk trekken.

Rijd je met een halflege auto van Beek naar
Millingen of heb je geen vervoer naar Millingen, bel dan even met Ineke
Huilmand (tel. 06-50848704). Zij probeert vraag en aanbod bij elkaar te brengen
vanuit Beek. Of rijd je met een halflege auto van Millingen naar Beek of heb je
geen vervoer naar Beek, bel dan even met Jan Wassink (06-23982261). Hij
probeert vraag en aanbod bij elkaar te brengen vanuit Millingen. Voor beide
gelegenheden is er ook in de andere drie dorpen een vervoerscoördinator: voor
Kekerdom is dit Harry Sanders (0623189628), voor Ooij Mientje Huisman
(024-6631456) en voor Leuth Diny van Eck (024-6632158). Zowel na de afscheidsmis
in Beek als na de welkomstmis in Millingen ontmoeten we elkaar onder het genot
van een kop koffie. Geloof je niet in een nieuw begin? Kom dan maar eens
kijken!


Kerkbalans

20 januari 2020

In onze plaatselijke geloofsgemeenschap proberen we mensen nabij te zijn, elkaar tot steun te zijn in leven en geloof. Als kerk willen we staan voor verbon­denheid, aandacht, ont­moe­ten, bezinning, houvast, hoe dan ook. Mogelijk heb je een goed gevoel, als je een keer een huwelijk, doop of uitvaart meemaakt of als je zomaar een keer de kerk binnenloopt om een viering mee te maken of een kaars op te steken. Voor velen is het kerkgebouw ook een markant herkenningspunt.

Ook in de toekomst willen we als kerk zichtbaar en
nabij blijven en ons steen­tje bijdragen aan een goede en positie­ve wijze van
met elkaar leven. Dat gaat niet zonder hoop en vertrouwen. Wat is deze kerk jou waard?

De kerk, dat zijn de
mensen, de gebou­wen met hun specifieke sfeer, de liturgie, de zang, wat er gevierd
en genoemd wordt. Dat is haar kunst, haar teksten en haar muziek, meer dan een
optelsom van uiterlijk­heden. Verwijst uiteindelijk niet alles naar het
mysterie van God?  Zo getuigden de bouwers van kerken van hun geloof. Net
zoals al diegenen die zich bij ‘hun’ kerk betrokken voelen en er zich op allerlei
manieren voor inzetten.

Alles van waarde vergt
onderhoud. Een relatie, een gebouw. Daarom ook de actie kerk­balans. Een oproep
om bij te dragen aan deze blijvende waarde. De bijdrage die u betaalt, wordt
gebruikt voor het onderhoud van de gebouwen, verwarming, verlichting, perso­neels­kosten,
pastorale projecten, bijzondere vierin­gen. Het gaat om al die kosten die
gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en u en al die anderen
welkom te heten.

Vanzelfsprekend zijn wij hen die trouw hun bijdrage leve­ren zeer erkentelijk. Wij vertrouwen weer op u. Alleen met elkaar kunnen wij onze parochie in stand houden en onze geloofsgemeenschap opbouwen. In maart zult u daarover een brief ontvangen. De gegevens om uw kerkbijdrage over te maken kunt u hier vinden: kerkbijdrage en doneren

Het parochiebestuur


Afsluiting verkoop boek ‘Ruim een eeuw Antoniuskerk in Millingen

19 januari 2020

Dit boek, onder eindredactie van pater Willem Spann, Oblaat van Sint Franciscus van Sales is bij zijn diamanten priesterjubileum op 24 februari 2019 gepresenteerd in zijn ‘thuiskerk’ te Millingen. Naast Willem Spann verleenden vele anderen hun medewerking aan de totstandkoming van dit fraaie boek. Daardoor is het enorm divers en verrassend. Er is de geschiedenis van de parochie Millingen, zelfs verbonden met de H. Willibrord. En de naam van de nieuwe parochie (per 1-1-2014) Maria ten hemelopneming die sterke historische wortels blijkt te hebben, aldus de vorige pastoor, Eric Smits. Er zijn de koren en werkgroepen van toen en nu, die op allerlei wijzen bijdragen aan de liturgie, kijkjes achter de schermen.

Ruim 40 pagina’s worden besteed aan de architect van de kerk van Millingen, Wolter te Riele (1867-1937), een leerling van Pierre Cuypers, en de vele kerken in Nederland die hij heeft gebouwd, verbouwd of vergroot. Herwi Rikhof schrijft gedachten bij de prachtige glas-in-lood ramen op het priesterkoor, die fullcolour en paginagroot worden weergegeven.

Oud-pastoor Rob Mutsaerts, sinds 2010 hulpbisschop van bisdom Den Bosch, schrijft een treffende bijdrage ‘rokende misdienaars’. Een kleine greep uit dit waardevolle boek van maar liefst ruim 200 pagina’s in A4-formaat, prachtig uitgevoerd met vele foto’s. Willem Spann besluit met een droom: de tijd is rijp om … van de behouden restanten de diepere, verborgen waarden opnieuw te ontdekken … Laten we hernieuwd gaan dromen.

Als afsluiting van de verkoop van dit “kerke-boek” ontvangt u bij aankoop van dit boek gratis drie exemplaren van een nieuwe tekening van Marjolijn Rigtering (zicht op de kerk vanaf de pastorietuin).

Nog verkrijgbaar in de kerk van Millingen, van € 20,00 voor € 15,00.

Pastoor Rudo Franken


Impressie van bezoek bestuur en pastoor aan de vijf dorpen

6 januari 2020

Ongeveer tachtig belangstellenden uit de parochie bezochten een avond in een van de vijf dorpen van Millingen tot Beek (van 4-19 december).

De pastoor gaf een inkijk in zijn pastorale aanpak. Mensen konden
(schriftelijk) hun droom aangeven, d.w.z. hun sterke kanten noteren en hun
bereidheid aangeven om deze in te zetten voor de geloofsgemeenschap; ook werd
gevraagd naar hun mening over het parochieblad (dat recent voor het eerst is
uitgegeven) en of ze deel willen uitmaken van de te vormen pastoraatsgroep.

Mensen gaven aan te dromen van verjonging in de kerk, van groei, van een
vierende familiekerk, van eensgezindheid, inspiratie en zorg, van een
gastvrije, warme, verbindende kerk, van een (h)echte geloofsgemeenschap, van
open en geregeld overleg, van viering in eigen dorp, maar ze gaven ook aan dat
de toekomst van geloof en kerk zwaar onder druk staat, dat ze somber zijn, dat
er hard gewerkt moet worden aan opbouw en aan geloofsgemeenschap en
bewustwording. Mensen gaven royaal aan hierin te willen meewerken en taken te
willen doen. Eerste stap is de vorming van een pastoraatsgroep die hiermee aan
de slag gaat ten behoeve van het pastoraat, zowel parochie-breed als lokaal.

Het bestuur bij monde van penningmeester en vicevoorzitter besprak vooral
de gebouwen en de financiën. Aan de hand van cijfers en getallen konden mensen
zien dat de parochie gebouwen moet afstoten om gezond te worden en in staat te
zijn om te doen waar de parochie voor bedoeld is, nl. pastoraat te doen en
geloofsgemeenschap te zijn. De stand van zaken betreffende verkoop van gebouwen
en grond van de parochie in Beek, Leuth en Ooij werd uitvoerig aangegeven.

Bestuur en pastoor danken allen voor hun aanwezigheid en inbreng.


Een nieuw begin

16 december 2019

Net voor de Kerst gaat het, zoals het eruit ziet, lukken dat ik in de pastorie in Millingen aan de Rijn kan gaan wonen. Met dank aan de mensen van m'n tijdelijke logeeradres in Millingen waardoor het voor mij mogelijk was om deze maanden goed te overbruggen. Dank aan het parochiebestuur dat in deze toch al zo drukke periode de pastorie prachtig en vlot heeft laten opknappen en dank aan allen die dit zo goed hebben uitgevoerd en in een prettige samenwerking. Een nieuw begin in een eigenlijk ook nieuwe parochie en een nieuw jaar voor de boeg. Misschien ook een nieuw begin voor uzelf...in onze geloofsgemeenschap die we met elkaar mogen opbouwen. Waarom niet? De Heer roept u en mij.

Rudo Franken, pastoor


Kerstmis in aantocht

8 december 2019

De rust is weer teruggekeerd. Die zucht wordt hier en daar wel gehoord, waar kinderen natuurlijk wekenlang in de ban waren van Sinterklaas en zijn zwartepieten.

Zelf heb ik Sinterklaas mee mogen binnenhalen in Millingen en Kekerdom. Een hele belevenis die ik niet had willen missen. Ondertussen zijn we al op weg gegaan naar Kerstmis. Misschien kunnen we in de drukke decembermaand, in deze advent af en toe de stilte opzoeken. Even pas op de plaats om ruimte te maken voor Hem die naar ons toekomt, als een licht in de duisternis. Wie weet ontdek ik wat en wie er werkelijk toe doen in mijn leven. Wie weet kan ik dan zelf ook een licht zijn voor een ander, vreugde brengen waar verdriet is, verzoening brengen waar ruzie is, barmhartigheid brengen waar hardheid is. Zoiets wordt voorbereid in de stilte, waar niemand jou ziet, behalve Hij. Daar gebeurt het, in de stilte, waar het nacht is en donker. Mooie voorbereiding op de stille, heilige nacht.

Pastoor Rudo Franken