Vanuit bestuur en pastoor

Grote Bartholomaeus, afscheid en nieuw begin

6 januari 2020

Op zaterdag 25
januari 2020 om 19.00 uur vindt in de grote Bartholomaeus te Beek de laatste
eucharistieviering plaats, waarin we dus afscheid nemen van dit kerkgebouw. Met
een comité wordt dit afscheid voorbereid. Maar niet alleen dit afscheid. Ook
een nieuw begin: op zondag 2 februari zal er in de kerk van Millingen om 11.00
uur een eucharistieviering zijn waarin de gelovigen van Beek bijzonder welkom
worden geheten en tekenen van herkenning van de Beekse kerk meebrengen voor
plaatsing aldaar. Herkenning kan bijdragen aan een thuisgevoel. Daarnaast zal
in Beek zelf de maandelijkse zaterdagavondviering en de wekelijkse woensdagmorgenviering
voortgezet worden. Deze zullen plaatsvinden in de kleine Bartholomeus. We
willen vooral inzetten op het vormen van geloofsgemeenschap. Voelt u dit ook
als een uitdaging, schroom dan niet even contact op te nemen.

Rudo Franken, pastoor
rfrankenpr@hotmail.com
06-46193591


Impressie van bezoek bestuur en pastoor aan de vijf dorpen

6 januari 2020

Ongeveer tachtig belangstellenden uit de parochie bezochten een avond in
een van de vijf dorpen van Millingen tot Beek (van 4-19 december).

De pastoor gaf een inkijk in zijn pastorale aanpak. Mensen konden
(schriftelijk) hun droom aangeven, d.w.z. hun sterke kanten noteren en hun
bereidheid aangeven om deze in te zetten voor de geloofsgemeenschap; ook werd
gevraagd naar hun mening over het parochieblad (dat recent voor het eerst is
uitgegeven) en of ze deel willen uitmaken van de te vormen pastoraatsgroep.

Mensen gaven aan te dromen van verjonging in de kerk, van groei, van een
vierende familiekerk, van eensgezindheid, inspiratie en zorg, van een
gastvrije, warme, verbindende kerk, van een (h)echte geloofsgemeenschap, van
open en geregeld overleg, van viering in eigen dorp, maar ze gaven ook aan dat
de toekomst van geloof en kerk zwaar onder druk staat, dat ze somber zijn, dat
er hard gewerkt moet worden aan opbouw en aan geloofsgemeenschap en
bewustwording. Mensen gaven royaal aan hierin te willen meewerken en taken te
willen doen. Eerste stap is de vorming van een pastoraatsgroep die hiermee aan
de slag gaat ten behoeve van het pastoraat, zowel parochie-breed als lokaal.

Het bestuur bij monde van penningmeester en vicevoorzitter besprak vooral
de gebouwen en de financiën. Aan de hand van cijfers en getallen konden mensen
zien dat de parochie gebouwen moet afstoten om gezond te worden en in staat te
zijn om te doen waar de parochie voor bedoeld is, nl. pastoraat te doen en
geloofsgemeenschap te zijn. De stand van zaken betreffende verkoop van gebouwen
en grond van de parochie in Beek, Leuth en Ooij werd uitvoerig aangegeven.

Bestuur en pastoor danken allen voor hun aanwezigheid en inbreng.


Een nieuw begin

16 december 2019

Net voor de Kerst gaat het, zoals het eruit ziet, lukken dat ik in de pastorie in Millingen aan de Rijn kan gaan wonen. Met dank aan de mensen van m'n tijdelijke logeeradres in Millingen waardoor het voor mij mogelijk was om deze maanden goed te overbruggen. Dank aan het parochiebestuur dat in deze toch al zo drukke periode de pastorie prachtig en vlot heeft laten opknappen en dank aan allen die dit zo goed hebben uitgevoerd en in een prettige samenwerking. Een nieuw begin in een eigenlijk ook nieuwe parochie en een nieuw jaar voor de boeg. Misschien ook een nieuw begin voor uzelf...in onze geloofsgemeenschap die we met elkaar mogen opbouwen. Waarom niet? De Heer roept u en mij.

Rudo Franken, pastoor


Kerstmis in aantocht

8 december 2019

De rust is weer teruggekeerd. Die zucht wordt hier en daar wel gehoord, waar kinderen natuurlijk wekenlang in de ban waren van Sinterklaas en zijn zwartepieten.

Zelf heb ik Sinterklaas mee mogen binnenhalen in Millingen en Kekerdom. Een hele belevenis die ik niet had willen missen. Ondertussen zijn we al op weg gegaan naar Kerstmis. Misschien kunnen we in de drukke decembermaand, in deze advent af en toe de stilte opzoeken. Even pas op de plaats om ruimte te maken voor Hem die naar ons toekomt, als een licht in de duisternis. Wie weet ontdek ik wat en wie er werkelijk toe doen in mijn leven. Wie weet kan ik dan zelf ook een licht zijn voor een ander, vreugde brengen waar verdriet is, verzoening brengen waar ruzie is, barmhartigheid brengen waar hardheid is. Zoiets wordt voorbereid in de stilte, waar niemand jou ziet, behalve Hij. Daar gebeurt het, in de stilte, waar het nacht is en donker. Mooie voorbereiding op de stille, heilige nacht.

Pastoor Rudo Franken


Mijn eerste indrukken

27 november 2019

Heel blij ben ik dat ik per oktober voor onbepaalde tijd benoemd ben als uw parochieherder en met u mag bouwen aan onze geloofsgemeenschap van Beek tot Millingen aan de Rijn, de parochie Maria ten Hemelopneming. Pastoor Eric Smits – een studiegenoot van mij en mede-Brabander - heeft mij goed ‘ingewijd’. Vanaf het begin voelt het voor mij goed; fijne contacten; mensen die meedenken en meehelpen. In een deel van de parochie (Beek, Ooij en Leuth) had ik de afgelopen 2½ jaar als kapelaan vanuit Groesbeek al een aantal taken, en sinds juli werkte ik vooralsnog tijdelijk voor het geheel. Een goede voorbereiding voor mijn taak nu.

Eind december zal ik gaan wonen in de pastorie aan de Schoolstraat. Na het rooien van de tuin bleek er een prachtig huis te staan dat wel een flinke opknapbeurt nodig had en heeft gekregen. Het is goed om dicht bij de hoofdkerk en ontmoetingsruimte te wonen in het mooie dorp Millingen aan de Rijn. Op 16 januari ben ik jarig. Tussen 14.00 en 17.00 uur en vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom op de pastorie. Ik weet zeker dat het met u gezellig zal worden.Vooralsnog wens ik u een goede Adventstijd, gezegende Kerstdagen en een fijne jaarwisseling, Rudo Franken, pastoor


Communicatie

27 november 2019

Via het parochieblad en daaraan gekoppeld onze website hopen wij u goed te informeren over onze geloofsgemeenschap en te inspireren in leven en geloof. Het parochiebestuur is blij u te kunnen melden dat Dhr. Martin Oosterwijk aan de slag gaat met communicatie in nauwe samenwerking met pastoor en bestuur.


Kerkbalans

25 november 2019

In januari wordt landelijk de actie Kerkbalans gehouden om kerken en geloofsgemeenschappen financieel te ondersteunen. De bijdragen worden in eigen parochie besteed. In januari wordt u hierover geïnformeerd.


Afsluiting verkoop boek ‘Ruim een eeuw Antoniuskerk in Millingen

12 november 2019

– dit boek, onder eindredactie van pater Willem Spann, Oblaat van Sint Franciscus van Sales is bij zijn diamanten priesterjubileum op 24 februari 2019 gepresenteerd in zijn ‘thuiskerk’ te Millingen. Naast Willem Spann verleenden vele anderen hun medewerking aan de totstandkoming van dit fraaie boek. Daardoor is het enorm divers en verrassend. Er is de geschiedenis van de parochie Millingen, zelfs verbonden met de H. Willibrord. En de naam van de nieuwe parochie (per 1-1-2014) Maria ten hemelopneming die sterke historische wortels blijkt te hebben, aldus de vorige pastoor, Eric Smits. Er zijn de koren en werkgroepen van toen en nu, die op allerlei wijzen bijdragen aan de liturgie, kijkjes achter de schermen.

Ruim 40 pagina’s worden besteed aan de architect van de kerk van Millingen, Wolter te Riele (1867-1937), een leerling van Pierre Cuypers, en de vele kerken in Nederland die hij heeft gebouwd, verbouwd of vergroot. Herwi Rikhof schrijft gedachten bij de prachtige glas-in-lood ramen op het priesterkoor, die fullcolour en paginagroot worden weergegeven.

Oud-pastoor Rob Mutsaerts, sinds 2010 hulpbisschop van bisdom Den Bosch, schrijft een treffende bijdrage ‘rokende misdienaars’. Een kleine greep uit dit waardevolle boek van maar liefst ruim 200 pagina’s in A4-formaat, prachtig uitgevoerd met vele foto’s. Willem Spann besluit met een droom: de tijd is rijp om … van de behouden restanten de diepere, verborgen waarden opnieuw te ontdekken … Laten we hernieuwd gaan dromen. Als afsluiting van de verkoop van dit “kerke-boek” ontvangt u bij aankoop van dit boek gratis drie exemplaren van een nieuwe tekening van Marjolijn Rigtering (zicht op de kerk vanaf de pastorietuin).

Verkrijgbaar in Millingen (Hebbes, kerk) voor € 20,00. Per post a.u.b. € 26,00 overmaken op NL66INGB0001803032 tnv Ned.Prov.OSFS, rekening W. Spann te Tilburg (postadres van vrager vermelden!)

Pastoor Rudo Franken